Szerokie zapotrzebowanie na różnego rodzaju substancje (materiały niebezpieczne) ma swoje źródło w przemyśle i odzwierciedlenie w transporcie. Dzięki prawidłowemu zastosowaniu urządzeń służących do przeładunku tego typu towaru, jego transport staje się o wiele łatwiejszy oraz bezpieczniejszy, co umożliwia zwiększenie jego wydajności. Substancje zaliczane do materiałów niebezpiecznych transportowane są za pomocą zbiorników, których napełnienie, jak i opróżnienie wymaga zachowania odpowiednich procedur i sprzętu. Aby przeprowadzić taką czynność, oprócz posiadania najwyższej jakości urządzeń, potrzebne są do tego wykwalifikowane osoby zaznajomione z wymogami bezpieczeństwa (zasadami BHP) oraz obowiązującymi procedurami dotyczącymi każdej kolejno wykonywanej czynności. Szkoleniem tzw. napełniaczy zajmują się ośrodki szkoleniowe, posiadające w ofercie kursy z zakresu TDT.

TDT

Transportowy Dozór Techniczny powstały w wyniku połączenia Kolejowego Dozoru Technicznego oraz Dozoru Technicznego Żeglugi Morskiej w 2000 roku, ustala przepisy dotyczące spraw transportu, w tym i urządzeń transporotowych oraz zasad bezpieczeństwa. Co więcej zaznacza on formę konserwacji – terminów przeglądów – urządzeń NO wszelkiego rodzaju, uwzględniając także i prawidłowy stan techniczny urządzenia. Bez spełnienia jakiegokolwiek z postawionych wymogów przez TDT żadne urządzenie nie powinno znajdować się w użyciu, do tego dochodzą także urządzenia, które nie wykonały odpowiednich badań w ustalonym terminie.

Cysterna

Materiały niebezpieczne

Do kategorii materiału niebezpiecznego zaliczamy każdy towar zagrażający środowisku i zdrowiu człowieka. Są to materiały wybuchowe, a także zapalne, utleniające, promieniotwórcze, gazy, substancje żrące czy łatwopalne. Stan skupienia w jakim znajdują się dane substancje nie zmienia faktu, iż stanowią one zagrożenie dla otoczenia i powinny być transportowane z odpowiednio zachowanymi środkami bezpieczeństwa. Warunki transportu są ściśle określone przez umową europejską ADR, której przepisy stanowią o prawidłowym transporcie, a niespełnienie chociaż jednego z przedstawionych przez nią wymogów bezpieczeństwa jest niezgodne z prawem.

Transport materiałów niebezpiecznych

Najpierw materiały podlegają klasyfikacji, aby następnie, zależnie od uzyskanej kategorii, przejść odpowiednie procedury. Oznacza to, że towar jest dzielony na kategorie ze względu na niebezpieczeństwo, jakie niesie za sobą jego transport – w tym wypadku mówimy o „13 kategoriach zagrożenia”. Identyfikacja towaru, czyli określenie jego kategorii oraz nadanie mu nazwy zgodnej z przepisami ADR jest punktem wyjścia do dalszych operacji. Przewóz przybiera różne formy, zależnie od stanu skupienia w jakim się znajduje przewożony materiał. W przypadku substancji ciekłych używa się zbiorników – cystern. Towar, który jest transportowany powinien być prawidłowo oznakowany, tak samo jak pojazd, który dokonuje jego transportu. Do oznakowania pojazdu używamy również tablic z numerami kodyfikującymi informacje o przewożonym materiale. Cała procedura znajduje się w przepisach ADR.

Uprawnienia TDT – ADR

Osoby odpowiedzialne za przewóz towarów, a więc kierowcy powinni posiadać odpowiednie uprawnienia, które świadczyłyby o ich umiejętnościach i znajomości zasad BHP, PPOŻ jak i obowiązującej procedury. Certyfikat poświadczający o posiadaniu wymienionej powyżej wiedzy uzyskuje się na drodze szkoleń zwieńczonych egzaminem, którego pozytywne zaliczenie skutkuje otrzymaniem uprawnień ADR.

Zastosowanie UNO

Transport towarów niebezpiecznych odbywa się również drogą morską, a instalacją przewożonych materiałów zajmują się specjalnie do tego skonstruowane ramiona przeładunkowe. Służą do napełniania zbiorników na statkach materiałami ciekłymi, a także gazowymi. Często spotykamy je w portach, gdzie ma miejsce cały proces przeładunku substancji. Ramiona wykorzystują elastyczne przewody przeładunkowe, które są szeroko stosowanym rozwiązaniem, mającym swoje odzwierciedlenie również w transporcie lądowym, gdzie konstrukcja i proces napełniania i opróżniania zbiorników przebiega w specjalnie do tego desygnowanych strefach. Przewód przeznaczony do dokonania prac przeładunkowych posiada odpowiednie złącza oraz zawory zapewniające mu stabilny przesył substancji do/z zbiornika.

Urządzenia NO

Jak wygląda kurs napełniaczy?

Przed rozpoczęciem kursu każdy klient powinien zaznajomić się z ofertą danego ośrodka szkoleniowego i porównać ją z konkurencją, aby jak najlepiej zorientować się na rynku szkoleniowym. Za najlepsze ośrodki uważa się te, które w swojej ofercie mają wysoko wykwalifikowaną kadrę z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, profesjonalną placówkę treningową i w pełni sprawny sprzęt szkoleniowy. Także lata działalności na rynku oraz certyfikaty, w tym wypadku od TDT poświadczające o spełnianiu przez nich wszelkich wymogów jest priorytetowe.

Od uczestnika kursu wymaga się jedynie ukończonych osiemnastu lat oraz wykształcenia co najmniej podstawowego oraz zaświadczenia lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia zawodu.

Osoby biorące udział w kursie obsługi urządzeń odpowiedzialnych za pracy przeładunkowe materiałów niebezpiecznych, potocznie nazywanych „nalewakami cystern” uzyskują potrzebną wiedzę do wykonywania zawodu napełniacza, ucząc się przestrzegania wszystkich wymogów Dozoru Technicznego. Kursy prowadzone są w podziale na klasy materiału, tzn. każdy napełniacz uczy jak prawidłowo napełnić i opróżnić zbiornik zawierający substancję, podchodzącą do danej kategorii materiałów niebezpiecznych, np. gazy – 2 klasa.

Każdy kurs zawiera informacje dotyczącą zarówno teorii, jak i praktyki – przekłada się to na wykłady dostarczające wiedzy teoretycznej oraz ćwiczenia praktyczne, na których kursanci uczą się jak wykonywać swój zawód na co dzień. Dotyczy to również wiedzy z zakresu zasad BHP i przepisów PPOŻ, których znajomość jest kluczowa po ukończeniu szkoleń.

Po odbyciu kursu, kandydaci na napełniaczy muszą stawić czoła egzaminowi, którego zaliczenie będzie skutkowało uzyskaniem potrzebnych uprawnień. Egzamin jest przeprowadzany przez Transportowy Dozór Techniczny.