Każdy pracownik zobligowany jest do cyklicznego odbywania szkoleń okresowych. Dotyczą one  również pracowników służb bhp. Powinny się one odbywać w czasie pracy oraz na koszt pracodawcy. Ich celem jest zaktualizowanie zdobytej już wiedzy oraz ugruntowanie jej i umiejętności z zakresu bhp oraz zaznajomienie jego uczestników z nowymi rozwiązaniami w tym zakresie. Potrzeba szkoleń z zakresu BHP wynika nie tylko z przepisów prawa ale również z faktu, że jest to dziedzina rozwijająca się bardzo szybko. Przynosi również praktykom coraz to nowe rozwiązania.

służba BHP

Egzamin jest przeprowadzany w formie testu jednokrotnego wyboru. Pozytywny wynik testu jest równoznaczny z zakończeniem szkolenia, a jego uczestnik otrzymuje odpowiednie zaświadczenia.

Osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych lub podyplomowych z kierunku BHP mogą zostać zatrudnione w zakładowej służbie BHP. Pracowników służby można zatrudnić na stanowiskach:

  • Specjalistów oraz starszych specjalistów
  • Inspektorów oraz starszych inspektorów
  • głównych specjalistów do spraw bhp

W celu wykonywania zadań służby BHP należy spełnić wymagania kwalifikacyjne dedykowane dla powyżej wymienionych stanowisk. Należy również ukończyć szkolenie okresowe BHP dla pracowników służby BHP. Te wymagania są określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 roku dotycząca służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Cele kursu

Celem jest uzupełnienie wiedzy, umiejętności oraz ich aktualizacja z zakresu:

  • przepisów prawnych z zakresu bezpieczeństwa oraz higieny pracy
  • analizy i oceny zagrożeń
  • analizy metod ryzyka związanego z zagrożeniami
  • pomoc przy rozwiązywaniu problemów dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny pracy

Kiedy zrobić pierwsze szkolenie okresowe BHP?

Kiedy chcemy podjąć pracę w służbie BHP od razu po ukończeniu studiów,  powinno odbyć się w okresie do 5 lat od momentu uzyskania dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów.

Dla pracowników służby BHP powinno się odbyć w ciągu 12 miesięcy od podjęcia pracy. Można to pominąć jedynie w przypadku kiedy pracownik posiada aktualne zaświadczenie o odbyciu takiego szkolenia.

W celu zachowania ciągłości posiadania uprawnień i tym samym móc pracować na stanowiskach wymienionych powyżej, należy pamiętać, że takie szkolenia musimy powtarzać nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Aby zachować ciągłość posiadania uprawnień i móc pracować na w/w stanowiskach należy pamiętać o okresowym powtarzaniu szkolenia BHP dla pracowników służby BHP nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Osoby, które ukończyły szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej oraz uzyskały uprawnienia Inspektora PPOŻ powinni pamiętać, że ich uprawnienia są ważne 5 lat od daty wystawienia zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia. W celu zachowania uprawnień na Inspektora PPOŻ należy ukończyć szkolenie aktualizujące w okresie ważności uprawnień.

Należy pilnować daty ważności takich uprawnień. Gdy przegapimy termin nawet o 1 dzień, niemożliwe będzie zapisanie się za taki kurs aktualizujący. Od kursantów wymaga się kserokopii aktualnego zaświadczenia ukończenia szkolenia Inspektorów PPOŻ. W takiej sytuacji konieczne jest ponowne ukończenie pełnego szkolenia Inspektorów PPOŻ.