Egzamin ADR jest prowadzony zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie materiałów niebezpiecznych. Uczestnik kursu ADR musi przystąpić do egzaminu w terminie do 6 miesięcy od daty jego zakończenia. Do egzaminu nie muszą przystępować osoby po kursie stanowiskowym ADR dla pracowników.

Egzamin polega na sprawdzeniu poziomu wiedzy w zakresie przepisów krajowych oraz międzynarodowych dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych ADR. Egzamin jest prowadzony w ośrodku szkoleniowym przez komisję składającą się z dwóch osób, która powołana jest przez marszałka województwa. Na komisję składa się przewodniczący oraz członek- przedstawiciel organizacji zrzeszających firmy wykonujące przewozy drogowe lub kierowców lub przedstawiciel ośrodka prowadzącego kurs.

Osoba uczestnicząca w egzaminie może złożyć skargę pisemną co do jego przebiegu w terminie do 7 dni od daty egzaminu. W tym przypadku marszałek województwa może przeprowadzić powtórny egzamin bądź uznać egzamin poprzedni za zdany z wynikiem pozytywnym.

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu uczestnicy otrzymują w terminie do 7 dni zaświadczenia ADR. Zaświadczenia wydawane są na okres 5 lat.

Egzamin – diagnosta samochodowy
Egzamin dla osób ubiegających się o uprawnienia diagnosty samochodowego prowadzony jet przez Transportowy Dozór Techniczny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów.

Do egzaminu mogą przystąpić te osoby, które zakończyły kurs diagnosty samochodowego oraz w terminie do 14 dni przed dniem egzaminu złożyły poprawnie wypełniony wniosek do Transportowego Dozoru Technicznego.

We wniosku muszą znajdować się następujące dokumenty:

  • pisemne oświadczenie o posiadaniu wymaganego wykształcenia technicznego i praktyki;
  • pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285);
  • kserokopie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, o którym mowa w § 3 ust. 2;
  • kserokopie dowodu uiszczenia opłaty za egzamin kwalifikacyjny

Terminy i miejsce egzaminu są wyznaczane przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego, uczestnicy informowani są o nich na minimum 30 dni przed terminem.