Specyfika szkoleń z zakresu BHP

wykładowca podczas szkolenia BHP

Przed podjęciem pracy każdy pracownik zobowiązany jest do odbycia wstępnego kursu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Powinno być ono powtarzane okresowo, nie rzadziej niż raz na 5 lat. Obowiązkiem przeszkolenia z dziedziny BHP objęci są także pracodawcy oraz osoby kierujące pracownikami, które powinny poszerzać wiedzę na temat oceny ryzyka zawodowego, czynników szkodliwych, niebezpiecznych, uciążliwych dla środowiska pracy a także wypadków przy pracy.  

Do osób kierujących pracownikami zaliczamy między innymi:  

 • brygadzistów,  
 • mistrzów,  
 • kierowników wydziałów.  

Dla wszystkich osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy z zakresu BHP, nasza placówka przygotowała atrakcyjną ofertę kursów, które obejmują zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną w obrębie tej dziedziny. 

kursanci podczas szkolenia BHP

Cel kursu   

Zamierzeniem kursu jest uzyskanie przez jego uczestników wiedzy oraz umiejętności z zakresu: 

 • tworzenia bezpiecznych oraz higienicznych warunków pracy,  
 • ochrony pracowników przed zagrożeniami, które związane są z wykonywaną pracą, 
 • oceny zagrożeń, które mogą powstawać w procesach pracy, 
 • oceny ryzyka związanego z zagrożeniami. 

Zakres kursu 

Zakres tematyczny przeprowadzanego przez nas kursu BHP jest szeroki. Obejmuje on przede wszystkim tematykę regulacji prawa w zakresie: 

 • praw oraz obowiązków pracowników, 
 • ochrony zdrowia młodocianych,  
 • ochrony zdrowia kobiet w ciąży oraz karmiących piersią, 
 • profilaktycznej ochrony zdrowia,  
 • bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Ważnym elementem zajęć będą także zasady zachowania się w przypadku zagrożeń, udzielania pierwszej pomocy oraz w razie pożaru. Ponadto istotną częścią instruktażu jest również dokładne omówienie artykułu 212 Kodeksu Pracy, określającego obowiązki grupy pracowników. Należy również wspomnieć, iż kurs obejmuje kwestie powiązane z odpowiedzialnością prawną za niedopełnienie obowiązków w zakresie BHP. 

Kursy online  

zajęcia z BHP dla osób kierujących pracownikami

W przypadku, kiedy warsztaty odbywają się w formie online, egzamin końcowy najczęściej przeprowadzany jest w formie testu BHP. Składa się on z pytań specjalistycznych, które są sformułowane na podstawie materiału omawianego na szkoleniu. Jest on najszybszą a zarazem najskuteczniejszą formą sprawdzenia wiedzy uczestników szkolenia. Jego zaletą jest niewątpliwie czas, gdyż wyniki otrzymujemy w bardzo szybkim tempie.  

Egzamin BHP online można powtarzać aż do uzyskania pozytywnego wyniku. Uzyskanie ustalonej liczby punktów na egzaminie BHP online jest równoznaczne z zakończeniem kursu. Po jego skończeniu każdy uczestnik otrzymuje odpowiednie zaświadczenie.  

Kto może prowadzić szkolenie BHP? 

Kurs BHP przeznaczony dla pracodawców oraz osób, które kierują pracownikami, powinien być przeprowadzany przez wyspecjalizowane jednostki, które prowadzą działalność szkoleniową w tej dziedzinie. Zaliczamy do nich: 

 • placówki naukowe,  
 • placówki kształcenia praktycznego lub ustawicznego,  
 • ośrodki dokształcana oraz doskonalenia zawodowego, 
 • jednostki badawczo-rozwojowe, 
 • stowarzyszenia, których celem jest działalność związana z bezpieczeństwem i higieną pracy.  

Wymagania prawne 

Obowiązek odbywania szkoleń BHP zawarty jest w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie BHP. Zgodnie z tym rozporządzeniem, każde szkolenie okresowe kończy się egzaminem.  

część teoretyczna szkolenia BHP dla pracodawców

Szkolenie BHP dla grup powinno być zorganizowane w formie kursu, seminarium bądź samokształcenia kierowanego oraz przeprowadzone na podstawie szczegółowego programu szkolenia, który opracowany jest przez jego organizatora. W trakcie kursu konieczne jest stosowanie odpowiednich środków dydaktycznych takich jak m.in. filmy, folie do wyświetlania informacji czy tablice. Kursanci w formie samokształcenia powinni otrzymać materiały, które pozwolą im przyswoić zagadnienia (np. przepisy prawne czy skrypty).  

Zapraszamy do udziału w naszych szkoleniach! 

Na skróty:

 • Szkolenia BHP i PPOŻ dla firm
 • Szkolenie z Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 • Szkolenie z ochrony danych osobowych – RODO
 • Zakres kursów typu offshore i onshore – kursy zawodowe
 • Kurs na piaskarza – malarza