O kursie w ERGON

audytor podczas audytu UTB

Zapraszamy na szkolenie przygotowujące do pracy w zakresie konserwacji urządzeń technicznych. Audytor wewnętrzny to zawód, który na przestrzeni ostatnich lat zyskuje coraz to większą popularność na rynku pracy, a popyt na niego nieustannie wzrasta, co wiąże się z dobrymi zarobkami oraz ze stabilnością zatrudnienia. Z drugiej jednak strony jest to profesja, której mankamentem są liczne wymagania związane ze stałym podnoszeniem kwalifikacji, co wynika przede wszystkim ze zmienności prawa oraz rynku tej branży. Audyt wewnętrzny jest niełatwą, ale równocześnie niezwykle istotną dziedziną funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa, a szczególnie tych większych. Wiąże się to usilnie z faktem, iż zadaniami audytora jest analizowanie oraz badanie działań konkretnych organizacji, które mają na celu ułatwienie efektywnego wypełniania zadań danych placówek. Chęć bycia audytorem to tylko połowa sukcesu, gdyż, aby w pełni cieszyć się statusem tej profesji należy wykazać się ponadprzeciętną wiedzą i umiejętnościami. Z tego też powodu wszystkich zainteresowanych powyższym tematem kandydatów serdecznie zapraszamy na nasze szkolenia dla przyszłych audytorów.  

Zawód audytora wewnętrznego 

Praca audytora wewnętrznego jest usilnie związana z ciągłym poszukiwaniem optymalnych metod działalności przedsiębiorstw, a także z potrzebą osiągania wyższych zysków przez firmy. Główną funkcją audytu jest przeprowadzanie kontroli w zakresie prawidłowości funkcjonowania procesów w wybranej dziedzinie gospodarki. Zadanie osoby za to odpowiedzialnej uwzględnia działania począwszy od kontroli finansowych, przez analizę organizacji pracy, aż po metody zarządzania zasobami ludzkimi. W zależności od wybranego obszaru aktywności, audytor wewnętrzny może przeprowadzać różne rodzaje nadzoru.  

Pod względem zakresu działań audytu możemy wyróżnić następujące kategorie: 

 • audyt operacyjny – badanie efektywności wykorzystania danych zasobów; 
 • audyt informatyczny – ocena i analiza funkcjonowania systemów informatycznych, wykorzystywanych w danej organizacji lub przedsiębiorstwie; 
 • audyt zgodności – przestrzeganie procedur, a także zrozumiałość ich formy; 
 • audyt finansowy (rewizja finansowa) – badanie sprawozdania finansowego sporządzonego przez spółkę w celu weryfikacji jego prawidłowości oraz wykrycia ewentualnych zniekształceń. 
analiza i optymalizacja zgodności

Zadaniem audytora wewnętrznego jest obiektywne i niezależne działanie, mające w zamierzeniu zwiększenie szerokorozumianych korzyści działania organizacji lub firmy. Powyższy proces sprowadza się do regularnych przeglądów, kontroli oraz oceny różnych czynników, które składają się na efekt końcowy funkcjonowania placówki. Audytorzy świadczą pomoc dla instytucji w przybraniu skuteczniejszego kierunku obranych działań. 

Czym powinien wyróżniać się audytor? 

Pożądane cechy audytora wewnętrznego są określone przez normę ISO 19011, zawierającej szczegółowe wytyczne dotyczące cech charakteru, najskuteczniej sprawdzających się przy pracy w tym zawodzie.  

Do tych przesłanek osobowościowych zaliczają się takie cechy jak:  

 • otwartość; 
 • etyczność; 
 • elastyczność; 
 • zdecydowanie; 
 • wytrwałość; 
 • umiejętność stosowania zasad skutecznej dyplomacji; 
 • niezależność. 

Oprócz cech personalnych, bardzo istotne są także aspekty takie jak: 

 • komunikatywność, 
 • zorganizowanie oraz umiejętność samodzielnego planowania czasu pracy; 
 • znajomość techniki próbek losowych; 
 • zachowanie poufności; 
 • umiejętność wnioskowania, gromadzenia, pozyskiwania, opracowywania oraz weryfikowania rzetelnych informacji; 
 • umiejętność przygotowywania przejrzystych i zwięzłych raportów. 

Kwalifikacje wymagane do zawodu audytora 

Powstała w 1941 roku organizacja IIA (The Institute of Internal Auditors) zajmuje się zrzeszaniem audytorów, sprawowaniem nadzoru nad członkami społeczności audytorskiej oraz rozliczaniem wymaganych na tym stanowisku kwalifikacji. Zawód audytora wewnętrznego obejmuje zarówno sektor publiczny, jak i prywatny. Domeną sekcji prywatnej jest brak konkretnych przepisów odgórnie regulujących wymagane do tej pracy kwalifikacje, w związku z czym przyjmuje się, iż są one tożsame z tymi, określanymi względem sfery publicznej.  

Do uprawnień wymaganych przez polską ustawę o finansach publicznych zalicza się: 

 • pełną zdolność do praw publicznych oraz czynności prawnych; 
 • posiadane obywatelstwa jednego z krajów członkowskich Unii Europejskiej; 
 • wykształcenie wyższe (minimum w stopniu licencjata); 
 • zaświadczenie o niekaralności. 

Istotna w tej branży jest również bardzo dobra znajomość regulacji prawnych względem konkretnej dziedziny gospodarki. Oprócz tego powyższe stanowisko wymaga doskonałej znajomości oraz interpretacji norm ISO. 

Kwalifikacje specjalistyczne audytora 

Kandydat, który stara się o stanowisko audytora wewnętrznego, powinien spełniać co najmniej jeden z poniższych warunków. 

 1. Posiadanie któregoś z wymienionych niżej certyfikatów:  
 • CIA (Certified Internal Auditor); 
 • CGAP (Certified Government Auditing Professional); 
 • CISA (Certified Information Systems Auditor);  
 • ACCA (Association of Chartered Certified Accountants); 
 • CFE (Certified Fraud Examiner); 
 • CCSA (Certification in Control Self Assessment);  
 • CFSA (Certified Financial Services Auditor); 
 • CFA (Chartered Financial Analyst). 
audytorka podczas analizy danych
 1. Legitymowanie się uprawnieniami biegłego rewidenta. 
 1. Zdanie egzaminu na audytora wewnętrznego z wynikiem pozytywnym przed komisją egzaminacyjną powołaną z ręki Ministra Finansów. 
 1. Dyplom zaświadczający o ukończeniu studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego wraz z dwuletnią praktyką w zawodzie. 

Uzyskane certyfikaty stanowią dużą wagę w kontekście międzynarodowym, ponieważ uprawniają one do pracy na terenie całej Unii Europejskiej. Pozyskanie stosownego zaświadczenia wymaga jednak zdania egzaminu oraz odbycia kursu do niego przygotowującego.  
 

Statystyczne zarobki audytora wewnętrznego 

Ogólnopolskie badanie wynagrodzeń wykazało, iż przeciętne zarobki audytora wewnętrznego sytuują się w Polsce bardzo wysoko. Oprócz pokaźnych kwot częstymi dodatkami dla osób pracujących w tym zawodzie są także komputer przenośny oraz telefon komórkowy. 

Plusy i minusy pracy jako audytor 

ZaletyWady
– możliwość pracy niezależnej;  
– możliwość pracy na terenie całej Unii Europejskiej; 
– atrakcyjne wyposażenie (szczególnie w sektorze prywatnym); 
– wysoki poziom atrakcyjności wiążący się ściśle z nieustannym rozwojem.  
– wysoki poziom stresu;  
– negatywny stosunek otoczenia do zawodu audytora; 
– obowiązek systematycznego doszkalania, który został narzucony przez IIA pod sankcją utraty certyfikatu.  

Do kogo skierowany jest kurs na audytora? 

optymalizacja statystyk podczas audytu wewnętrznego

Organizowane przez naszą placówkę kursy świetnie sprawdzą się w przypadku osób interesujących się zakresem obowiązków oraz zadań audytora wewnętrznego bądź pragnących przygotować się do objęcia takiego stanowiska w przyszłości. Warto jednak zaznaczyć, że nasze szkolenie nie jest dedykowane jedynie przyszłym audytorom, lecz również osobom pracujących w tym zawodzie, które pragną podnieść swoje dotychczas nabyte kwalifikacje. Z wielu zagadnień poruszanych na zajęciach z audytu, między innymi kultury organizacji, zasad funkcjonowania procesowego bądź kontrolingu, korzyść mogą odnieść także członkowie Komitetu Audytu. 

Kompleksowy program szkolenia  

W oparciu o wsparcie doświadczonych praktyków przygotowaliśmy ofertę kompleksowych szkoleń z audytu wewnętrznego. Podczas naszego kursu na audytora dowiesz się m.in. tego, jaką rolę pełni audyt wewnętrzny w organizacjach, w jaki sposób należy pisać sprawozdanie z audytu, a także, jak dobrze planować i wcielać w życie zadania audytowe. Naszym głównym założeniem podczas tworzenia programu szkoleniowego było ograniczenie teorii do niezbędnego minimum, ponieważ wierzymy, iż to właśnie umiejętności praktyczne są najistotniejszą kwestią w zawodzie audytora. Staramy się uczyć na przykładach, które znajdą odzwierciedlenie w przyszłej pracy, stawiając przy tym przede wszystkim na praktykę. 

Postaw na rozwój osobisty – postaw na szkolenie w ERGON 

Doskonale zdajemy sobie sprawę z faktu, iż audyt wewnętrzny jest dziedziną wymagającą kompleksowych umiejętności oraz szerokiej wiedzy merytorycznej. Właśnie z tego względu nasza placówka szkoleniowa kładzie nacisk na to, by zaplecze kadrowe naszego Ośrodka składało się przede wszystkim z ekspertów z doświadczeniem praktycznym, którzy od lat pracują w zawodzie powiązanym z audytem wewnętrznym bądź posiadają ponadprzeciętną wiedzę w tym zakresie. Nasi trenerzy skupiają się przede wszystkim na przekazywaniu wiedzy w przystępny i łatwy do zrozumienia sposób, kładąc jednocześnie nacisk na ćwiczenia poszerzające umiejętności praktyczne. Oferujemy kursy zarówno od podstaw, jak też warsztaty doszkalające, które pozwalają wyszlifować posiadane już umiejętności w praktyce. 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu! 

Pytania i odpowiedzi

Jakie są wymagania uprawniające do zawodu audytora?

Do uprawnień na audytora wewnętrznego wymaganych przez polską ustawę o finansach publicznych zalicza się: pełną zdolność do czynności prawnych oraz praw publicznych, posiadane obywatelstwa jednego z krajów członkowskich Unii Europejskiej, wykształcenie wyższe (minimum w stopniu licencjata) oraz zaświadczenie o niekaralności.

Jakie są zalety pracy audytora?

Praca na stanowisku audytora wewnętrznego niesie za sobą takie korzyści, jak: możliwość pracy niezależnej, możliwość pracy na terenie całej Unii Europejskiej, atrakcyjne wyposażenie (szczególnie w sektorze prywatnym) oraz wysoki poziom atrakcyjności wiążący się ściśle z nieustannym rozwojem. 

Na skróty:

 • Kurs na konserwatora osobowych kolei linowych napowietrznych
 • Kurs na operatora dźwigów budowlanych i towarowo–obsługowych
 • Rigger hakowy
 • Kurs na modernizatora UTB
 • Kurs na hakowego