Wykaz sieci, instalacji i urządzeń dla grup G1, G2, G3

Do pracy z określonymi sieciami, instalacjami i urządzeniami konieczne jest posiadanie odpowiednich uprawnień. Poniżej prezentujemy dokładny ich wykaz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89 poz. 828; Dz.U. Nr 192 poz. 1184).

Kategoria G1 – elektroenergetyka:

 • urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV
 • urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV
 • elektryczna sieć trakcyjna
 • elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym
 • sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
 • urządzenia do elektrolizy
 • urządzenia elektrotermiczne
 • urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego
 • zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW
 • aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych powyżej

Kategoria G2 – ciepło:

 • kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
 • urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50 kW
 • urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg
 • turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
 • sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych
 • sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW
 • przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW
 • pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW
 • piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW
 • aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych powyżej

Kategoria G3 – gaz:

 • przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW
 • sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu)
 • sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe)
 • turbiny gazowe
 • urządzenia do magazynowania paliw gazowych
 • urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu
 • urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotowanie, mieszalnie
 • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa
 • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5kPa
 • aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych powyżej