ADR, z francuskiego L’ Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route to konwencja międzynarodowa, która reguluje drogowy transport towarów niebezpiecznych. Konwencja ta została sporządzona w 1957 roku w Genewie i pierwotnie podpisało ją 9 państw. W 1975 roku została ratyfikowana przez Polskę. W 2014 roku obowiązywała ona w 48 krajach.

Załącznik A dokumentu włącza informacje na temat produkowanych materiałów niebezpiecznych w 13 klasach zagrożeń, w tym informacje o ich zagrożeniach, warunkach pakowania, oznakowaniu, warunkach badań technicznych, warunkach manipulowania ładunkiem, zakazach łącznego pakowania towarów. Wyróżniamy klasy:

1 – Materiały i przedmioty wybuchowe
2 – Gazy
3 – Materiały ciekłe zapalne
4.1 – Materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne oraz materiały wybuchowe stałe odczulone
4.2 – Materiały samozapalne
4.3 – Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy zapalne
5.1 – Materiały utleniające
5.2 – Nadtlenki organiczne
6.1 – Materiały trujące
6.2 – Materiały zakaźne
7 – Materiały promieniotwórcze
8 – Materiały żrące
9 – Różne materiały i przedmioty niebezpieczne

Załącznik B określa:

 • wymagania związane z konstrukcją oraz dopuszczeniem pojazdów, w tym cystern, kontenerów, kontenerów-cystern, przyczep
 • wymagania dotyczące załogi pojazdu
 • wymagania dotyczące innych osób uczestniczących w przewozie
 • dodatkowe wyposażenie pojazdów
 • dokumentację wymaganą podczas przewozu
 • dodatkowe wymagania nadzoru lub ograniczenia przejazdu

Podstawa prawna:

 • Międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych
 • Oświadczenie Rządowe z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie materiałów niebezpiecznych
 • Rozporządzenie z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących materiały niebezpieczne
 • Rozporządzenie z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych
 • Rozporządzenie z dnia 13 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (nowe wzory zaświadczeń ADR, i inne informacje).
 • Rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania

Więcej informacji o przepisach ADR można znaleźć na stronie tdt.pl