Zgodnie z przepisami prawa wyznaczone urządzenia techniczne mogą być obsługiwane tylko przez te osoby, które posiadają odpowiednie uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

Urząd Dozoru Technicznego, w skrócie UDT, to państwowa instytucja, która została powołana po to, aby zapewniać odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla urządzeń oraz instalacji technicznych, które podlegać muszą dozorowi technicznemu. Jej zakres działalności obejmuje między innymi certyfikację, szkolenia, prowadzenie badań i ekspertyz, nadzór i kontrolę przestrzegania przepisów o dozorze technicznym. Centrala UDT mieści się w Warszawie przy ul. Szczęśliwickiej 34, a w skład całe instytucji wchodzi 29 oddziałów terenowych rozlokowanych na terenie całej Polski.

Aby uzyskać uprawnienia UDT konieczne jest wzięcie udziału w odpowiednim szkoleniu, a następnie podejście do egzaminu przed komisją złożoną z członków UDT. Pozytywne zaliczenie egzaminu nadaje uprawnienia.

Podstawa prawna – wybrane dokumenty:

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1468), wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym
  • Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2013, poz. 963 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849), zmienione rozporządzeniem z dnia 20 lutego 2003 r.(Dz. U. Nr 50, poz. 426), wydane na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy o dozorze technicznym
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać dźwigniki (Dz. U. Nr 4, poz. 43)
  • Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176)