MSDS, z języka angielskiego Material Safety Data Sheet to inaczej Karta Charakterystyki substancji. Jest to podstawowy dokument w łańcuchu dostaw posiedzi producentem lub dostawcą a kolejnymi odbiorcami w zakresie informowania o potencjalnych zagrożeniach oraz ryzyku związanych z transportem określonych substancji. Głównym celem przygotowania Karty Charakterystyki jest dokumentem, który bazuje na rozporządzeniu nr 1907/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów, która określane jest także jaki REACH.

Przeznaczenie Kart Charakterystyki MSDS

Karta Charakterystyki MSDDS jest głównie przeznaczona dla tych firm, które prowadzą działalność, wykorzystując substancje i mieszaniny niebezpieczne. Celem Karty Charakterystyki jest zapewnienie dostępu do informacji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska pracy oraz pracowników. Dokument musi być stale dostępny podczas realizacji usług transportowych, a także przy magazynowaniu substancji, aby każda zainteresowana osoba, która będzie chciała uzyskać dane na temat potencjalnych zagrożeń.

Informacje zawarte w Karcie Charakterystyki zgodnie z przepisami REACH:

 1. Dane identyfikacyjne substancji lub mieszaniny, a także przedsiębiorstwa, które realizuje usługę
 2. Dane identyfikacyjne zagrożeń wraz z oznaczeniem klasyfikacji substancji lub mieszaniny
 3. Informacje na temat składników substancji i mieszanin
 4. Środki pierwszej pomocy w przypadku narażenia na działanie substancji lub mieszaniny, a także wskazania dotyczące postępowania z osobą lub osobami poszkodowanymi oraz pomocy lekarskiej
 5. Postępowanie przy pożarach, w tym odpowiednie środki gaśnicze i zagrożenia związane z substancjami niebezpiecznymi i mieszaninami
 6. Postępowanie na wypadek niezamierzonego przedostania się substancji lub mieszaniny do środowiska, w tym metody zapobiegania rozprzestrzeniania się skażenia oraz wyposażenie ochronne i indywidualne środki ostrożności
 7. Postępowanie w przypadku magazynowania substancji i mieszanin niebezpiecznych
 8. Środki ochrony indywidualnej oraz kontrola narażenia
 9. Właściwości chemiczne i fizyczne substancji i mieszanin
 10. Stabilność i reaktywność substancji i mieszanin
 11. Parametry toksykologiczne substancji i mieszanin
 12. Informacje w zakresie ekologii
 13. Postępowanie w przypadku odpadów i metody ich unieszkodliwiania
 14. Informacje związane z transportem substancji i mieszanin
 15. Przepisy prawne dotyczące przewozu
 16. Pozostałe informacje