O szkoleniu

modernizator techniczny z operatorem

Dokumentem wymaganym w pracy w zakresie konserwacji urządzeń transportu bliskiego jest zaświadczenie wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego. Powyższe uprawnienie umożliwia świadczenie usług regeneracyjnych urządzeń UDT, takich jak m.in.:

 • żurawie,
 • wózki widłowe,
 • suwnice,
 • podnośniki i inne rodzaje podestów ruchomych.

Zajmujemy się organizowaniem kursów, w trakcie których zaznajamiamy uczestników z podstawami wiedzy niezbędnej do pozytywnego zaliczenia egzaminu państwowego, a także podjęcia pracy w zawodzie modernizatora urządzeń podlegających pod dozór UDT. Szkolenia odbywają się zarówno w formule otwartej, przeznaczonej dla wszystkich początkujących uczestników, jak również zamkniętej – kierowanej do pracowników firm oraz tworzonej i uzgadnianej indywidualnie, zgodnie z oczekiwaniami zleceniodawcy. 

Program kursu 

Organizowane przez nas zajęcia bazują na przekrojowej wiedzy dotyczącej zawodu modernizatora maszyn transportu bliskiego, która wymagana jest przez wytyczne Urzędu Dozoru Technicznego. Kurs złożony jest zarówno z zagadnień teoretycznych, jak i metodologii praktycznej. 

Program zajęć składa się z poniższych zagadnień: 

 • przepisów oraz regulacji prawnych, które związane są z dozorem modernizacyjnym urządzeń transportu bliskiego; 
 • głównych obowiązków modernizatora urządzeń transportu bliskiego (m.in. przeglądy, naprawy, regeneracje); 
 • informacji ogólnych na temat wszystkich urządzeń objętych uprawnieniami modernizacyjnymi (w zakresie budowy, rodzajów, sposobów działania itp.); 
 • rodzajów i metod usuwania cyklicznie występujących usterek; 
 • stosowania zasad BHP, obowiązujących podczas modernizacji urządzeń UDT; 
 • specyfiki części elektrycznych, mechanicznych oraz hydraulicznych; 
 • prowadzenia dokumentacji technicznej; 
 • metodyki zapewniania pełnej sprawności technicznej urządzeń; 
 • teorii eksploatacji urządzeń transportu bliskiego; 
 • właściwego korzystania z instrukcji obsługi urządzenia. 

Zajęcia praktyczne dla uczestników kursu 

omawianie zadań modernizatora utb na szkoleniu

Każdy uczestnik kursu otrzymuje również możliwość udziału w co najmniej minimalnej, określonej odgórnie przez UDT, liczbie godzin zajęć praktycznych. Czas, który potrzebny jest na naukę doświadczalną jest ustalany indywidualnie z instruktorem i jest on zależny od konkretnych potrzeb oraz wcześniejszego doświadczenia kursanta. Podczas zajęć praktycznych nasz Ośrodek zapewnia dostęp do środków ochronnych oraz niezbędnego wyposażenia sprzętowego. 

Informacje o szkoleniu  

Szkolenia są prowadzone głównie w Warszawie, gdzie znajduje się główna siedziba naszego Ośrodka. Jednak organizujemy kursy także w największych miastach Polski, a także w firmie klienta po wcześniejszym zleceniu nam przygotowania i przeprowadzenia kursu zamkniętego. Ta opcja kierowana jest zatem przede wszystkim do pracodawców, pragnących przygotować swoich pracowników do pracy modernizatora maszyn UDT. 

 Szkolenia dotyczą urządzeń m.in. takich jak: 

 • suwnice, wciągarki i wciągniki żurawi warsztatowych, które są sterowane z poziomu roboczego; 
 • suwnice, wciągarki i wciągniki żurawi warsztatowych, które są sterowane z kabiny; 
 • żurawie samojezdne umieszczone na podwoziu samochodowym; 
 • żurawie wieżowe; 
 • żurawie przenośne HDS; 
 • podesty samojezdne umieszczone na podwoziu samochodowym; 
 • podesty wolnobieżne (tzw. zwyżki posiadające konstrukcję nożycową oraz wysięgnikową), 
 • wózki widłowe (tzn. wózki jezdniowe podnośnikowe, które wykorzystują mechaniczny napęd do podnoszenia). 

Egzamin w cenie kursu 

Integralną częścią zajęć jest egzamin przeprowadzany po ich zakończeniu. Powyższy sprawdzian organizowany jest przez placówkę Urzędu Dozoru Technicznego w Warszawie lub w oddziale stacjonującym w konkretnym mieście, w którym odbywa się kurs. Oprócz tego, że zapisujemy na egzamin wszystkich zarejestrowanych na kurs uczestników, w związku z czym z ich strony nie są wymagane żadne dodatkowe formalności, pokrywamy też jego koszty. Cena egzaminu zawarta jest zatem w cenie szkolenia do niego przygotowującego. 

Egzamin UDT na uprawnienia modernizatora 

Każdy uczestnik kursu, który ukończy szkolenie konserwatorskie w naszym Ośrodku, ma możliwość podjęcia próby zdania egzaminu państwowego. Egzamin ten składa się z pisemnej części testu merytorycznego oraz części praktycznej, wykorzystującej urządzenia. Oba etapy sprawdzianu wiedzy zdawane są przed komisją powołaną z ręki Urzędu Dozoru Technicznego. Uczestnicy naszych kursów nie muszą martwić się o zapis na kurs i dobranie odpowiedniego terminu jego podjęcia, gdyż zajmujemy się wszystkimi formalnościami związanymi z powyższą kwestią. Uprawnienia UDT utrzymują ważność przez okres 5 lat od czasu otrzymania świadczeń. 

Do kogo kierowany jest kurs? – wymagania 

W kursie dla modernizatorów wybranych urządzeń transportu bliskiego mogą wziąć udział wszystkie osoby, będące zainteresowane zdobyciem wymaganych w zawodzie kwalifikacji.  

modernizator techniczny w trakcie pracy

Od kursantów wymagamy jednak spełnienia poniższych wymagań:  

 • ukończenia 18 roku życia;  
 • posiadania wykształcenia minimum podstawowego; 
 • oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku modernizatora. 

W przypadku niektórych urządzeń omawianych podczas zajęć potrzebna może okazać się również wiedza z zakresu elektrotechniki bądź innych dziedzin. 

Zadania na stanowisku modernizatora UDT 

Następstwem zdobycia uprawnień na modernizatora urządzeń UDT jest możliwość podjęcia pracy etatowej bądź prowadzenie własnej działalności gospodarczej.  

Do podstawowych zadań modernizatora maszyn transportu bliskiego należą: 

 • dbanie o poprawny stan techniczny urządzeń; 
 • przeprowadzanie okresowych przeglądów technicznych; 
 • usuwanie bieżących usterek technicznych; 
 • przeprowadzanie niezbędnych przeglądów przed dopuszczeniem urządzeń do użytku zewnętrznego; 
 • wymiana smarów, olejów oraz innych elementów eksploatacyjnych; 
 • prowadzenie kompleksowej dokumentacji technicznej dla urządzenia. 

Przebieg przeprowadzenia modernizacji maszyn UDT 

 1. Opracowanie kompletnej dokumentacji naprawczej oraz metod regeneracji uszkodzeń urządzenia. 
 1. Uzgodnienie dokumentacji z Urzędem Dozoru Technicznego. 
 1. Zaakceptowanie dokumentacji przez Urząd Dozoru Technicznego. 
 1. Naprawa główna uszkodzonego elementu.  
 1. Sprawdzenie jakości wykonanej modernizacji przez akredytowane laboratorium. 
 1. Złożenie pełnej dokumentacji do Urzędu Dozoru Technicznego. 
 1. Przeprowadzenie przez inspektora UDT odbioru urządzenia. 

Wymogi modernizacyjne UDT 

modernizator techniczny podczas konserwacji sprzętu

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2003 r. zmieniło rodzaj urządzeń technicznych, które podlegają dozorowi technicznemu. Według powyższego dokumentu wózki jezdniowe podnośnikowe z napędem mechanicznego podnoszenia zostały objęte dozorem technicznym (tj. Dz. U. Nr 28, poz. 240). To rozporządzenie zobowiązuje również użytkowników wózków widłowych do zarejestrowania posiadanych podnośników w placówce UDT oraz obliguje posiadaczy do dokonywania w uprawnionych do tego firmach okresowych przeglądów. Nasz Ośrodek specjalizuje się w prowadzeniu kursów na uprawnienia modernizacyjne UDT na renowację najpopularniejszych rodzajów urządzeń, będących objętymi dozorem technicznym.  

Posiadając pozwolenie i stosowne uprawnienia UDT, możemy dokonywać napraw modernizacyjnych m.in.: 

 • żurawi HDS; 
 • samochodowych wind załadowczych; 
 • wózków widłowych; 
 • podestów ruchomych. 

O nas 

Nasz Ośrodek Doskonalenia Kadr ERGON serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych kandydatów do podjęcia szkolenia na uprawnienia modernizatorskie UDT. Oprócz tego typu szkoleń organizujemy także inne kursy związane z obsługą i konserwacją maszyn, należących do transportu bliskiego. Organizujemy zajęcia otwarte, które dostępne są dla każdego potencjalnego uczestnika, a ponadto wykłady dedykowane dla zorganizowanych grup zamkniętych. Nasza firma zarejestrowana jest jako niepubliczna placówka oświatowa specjalizująca się w prowadzeniu działalności szkoleniowej widniejącej w ewidencji placówek i szkół niepublicznych miasta stołecznego Warszawy. Realizatorzy naszych szkoleń stanowią grono wykwalifikowanych wykładowców, którzy doskonale znają się na swoim fachu w zakresie pracy z urządzeniami UDT, zyskiwanym poprzez wieloletni okres doświadczenia zawodowego. 

Atuty kursu

Korzyści z podjęcia szkolenia to m.in.: 

 • zajęcia praktyczne na urządzeniach; 
 • zajęcia teoretyczne z zakresu czynności konserwacyjnych; 
 • kompleksowa wiedza z zakresu budowy i modernizacji wybranych urządzeń transportu bliskiego; 
 • zapoznanie z obowiązującymi przepisami BHP oraz aktualnymi wymaganiami UDT. 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu! 

Pytania i odpowiedzi

Na jaki okres są wydawane uprawnienia na modernizatora maszyn UDT?

Uprawnienia UDT utrzymują ważność przez okres 5 lat od czasu otrzymania świadczeń. 

Jakie warunki musi spełniać kandydat, by wziąć udział w kursie?

Od kursantów zainteresowanych podjęciem kursu wymagamy spełnienia następujących wymagań: pełnoletności, posiadania wykształcenia minimum podstawowego oraz świadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku modernizatora. 

Na skróty:

 • Kurs na audytora wewnętrznego 
 • Rigger hakowy
 • Kurs na hakowego
 • Kurs na uprawnienia dla konserwatora żurawi pokładowych
 • Napełnianie przenośnych zbiorników ciśnieniowych gazami skroplonymi