We współczesnym zmechanizowanym i utechnicznionym świecie rzadko kiedy napotykamy trudności, podczas naszej pracy czy codziennej rutyny, które wymagałyby od nas wykonywania czynności niosących wielkie ryzyko dla naszego zdrowia, a nawet i dla życia. Jednakże nie oznacza to, że nadal nie potrzeba ludzi, którzy byliby zdolni do pracy w trudnych warunkach, skrajnie niebezpiecznych dla ich bezpieczeństwa. Prace, które wiążę się z dużą dozą adrenaliny oraz odpowiedzialności nazywamy, pracami szczególnie niebezpiecznymi.

Które prace należą do szczególnie niebezpiecznych?

Prace szczególnie niebezpieczne odnoszą się do zawodów, w których ryzyko wypadku spowodowane jest miejscem pracy bądź obsługą niebezpiecznego urządzenia/instalacji lub materiałów. Ze względu na swoją specyfikę prace te rozróżniamy od innych na podstawie skomplikowanych i bardziej wymagających zasad bezpieczeństwa. Każdy pracownik podejmujący się zatrudnienia w zawodzie należącym do tej grupy powinien spełniać wszelkiego wymogi – posiadać odpowiednie uprawnienia – do wykonywania zawodu. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.) wyodrębniło zawody, które należą do szczególnie niebezpiecznych.

Posługując się przytoczonym dokumentem możemy wyodrębnić następujące rzemiosła: roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części, prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych, a także w przestrzeniach zamkniętych, wykonywanie prac na wysokości, czy prac z zastosowaniem materiałów niebezpiecznych – różnego rodzaju substancji bądź preparatów.

Prace wysokościowe

Zatrudnienie i obowiązki pracodawcy

Wykonywanie zawodu znajdującego się na wykazie prac szczególnie niebezpiecznych zobowiązuje również i pracodawcę do sięgnięcia po odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa robotnikom, znajdujących się w jego firmie. Do jego obowiązków należy detaliczne określenie wymagań, dotyczących bezpieczeństwa, jak i higieny pracy. W jego kwestii leży także zapewnienie bezpośredniego nadzoru nad wykonywanymi pracami wyznaczonych osób, przy czym osoba sprawująca dozór powinna sprawować go przez cały czas, aż do zakończenia pracy – pracownik wypełniający niebezpieczne zadanie nie może przystąpić do działania bez obecności pracownika nadzoru. Co więcej pracodawca zobowiązuje się dostarczyć zarówno organizacyjnych, jak i technicznych środków zabezpieczenia – adekwatnych do wykonywanej pracy – są to: środki ochrony zbiorowej, czyli balustrady, automatyczna wentylacja lub odpylanie, asekuracja pracujących, środki ochrony indywidualnej, tj. urządzenia samohamowne, mające na celu ochronę przed upadkiem z wysokości, przedmioty służące do oznakowania stref niebezpiecznych, aparaty tlenowe itd.

Poza odpowiednim wyposażeniem pracodawca powinien zaopatrywać swoich pracowników w odpowiedni instruktaż obejmujący zarówno konkretne części zadań, jak i ogólne zasady podczas ich wykonywania:

  • imienny podział pracy
  • organizację pracy – wyznaczanie kolejności wykonywania zadań
  • zapis wymagań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy podczas pełnienia określonych czynności
  • listę osób – posiadających odpowiednie uprawnienia oraz umiejętności – które mają dostęp do stanowiska, gdzie wykonywane są czynności prac szczególnie niebezpiecznych

Powyższe obowiązki są realizowane przez protokolarne ustalenie, którego dokonuje pracodawca i osoba kierująca pracownikami szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzonych robót.

Szkolenia BHP

Wykonywane są obowiązkowo, aby zaznajomić pracownika z wykonywanym zawodem oraz dostarczyć mu potrzebnej wiedzy z zasadami bezpieczeństwa i higieną pracy. Prawidłowe i całościowe szkolenie zgodnie z § drugim ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) powinno zawierać:

1) zaznajomienie się z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas pracy oraz z odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegawczymi;

2) zapoznanie uczestników z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa, jak i higieny pracy w zakresie obowiązującym do wykonywania danej pracy w zakładzie lub na określonym stanowisku, a także związanych z tą pracą obowiązków i odpowiedzialności podlegających dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

3) nabywanie umiejętności z zakresu wykonywania obowiązków w sposób bezpieczny dla siebie i dla otoczenia, postępowania w przypadku sytuacji niebezpiecznej oraz udzielania pierwszej pomocy osobie, która uległa wypadkowi.

Szkolenia możemy podzielić na wstępne i okresowe, przy czym te drugie mają za zadanie zaktualizować, przypomnieć i utrwalić wiedzę oraz umiejętności dotyczące bezpieczeństwa, jak i higieny pracy uczestników, do tego dochodzi materiał z zakresu nowych rozwiązań technologii i organizacji prac. Szkolenie okresowe odbywają:

1) osoby pełniące funkcje pracodawcy bądź kierownicze – sprawujące nadzór nad pracą – w szczególności kierownicy, brygadziści, czy mistrzowie.

2) pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych.

3) pracownicy pełniący funkcje inżynierów-techników, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, organizatorzy produkcji, a także technolodzy.

4) pracownicy higieny pracy i służby bezpieczeństwa oraz inne osoby wykonujące zadania o podobnych funkcjach.

5) pracownicy administracyjno-biurowi i inni niewymienieni w pkt 1-4, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Prace w zbiornikach.

ERGON

Ośrodek Doskonalenia Kadr ERGON jest firmą świadczącą usługi szkoleniowe od zeszło piętnastu lat. Zapewniamy naszym klientom profesjonalną obsługą i kompletne szkolenie spełniające powyższe wymogi z zakresu kształcenia pracowników wykonujących prace szczególnie niebezpieczne. Posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę o bogatym doświadczeniu zawodowym, która zapewnia swoim kursantom rzetelną i treściwą wiedzę, jak i umiejętności z zakresu BHP i higieny pracy przy wykonywaniu poszczególnych czynności. Nasze ceny, a także pełna oferta usług przez nas świadczonych, znajduje się na naszej oficjalnej stronie internetowej szkolenia-udt.pl, co więcej dla grup zorganizowanych przewidujemy atrakcyjne rabaty.

Nasze wymagania to jedynie ukończony 18 rok życia, wykształcenie na poziomie co najmniej podstawowym oraz zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych.

Nasz program nauczania składa się z wykładów online – w formie webinarów, czyli transmisji audio-wideo w czasie rzeczywistym – z zakresu teorii i ćwiczeń praktycznych przeprowadzanych na specjalnie do tego skonstruowanych placówkach spełniających wszelkie wymogi bezpieczeństwa.

Serdecznie zapraszamy, aby zapoznali się państwo z ERGON oraz wzięli udział w prowadzonych przez nas szkoleniach. W przypadku jakichkolwiek pytań nasi konsultanci są pod telefonem gotowi by na nie udzielić odpowiedzi.