Przy napełnianiu i opróżnianiu zbiorników paliw trzeba zachować szczególną ostrożność. Są to prace niebezpieczne, które wywołują zagrożenie wybuchowe, zapalne i toksyczne dla większości typów przewożonych substancji, w tym lekkich i ciężkich produktów naftowych. Prace mogą być wykonane tylko przez osoby posiadające uprawnienia TDT do obsługi UNO. W celu ich zdobycia niezbędne jest uzyskanie przeszkolenia i podejście do egzaminu przed komisją Transportowego Dozoru Technicznego.Napełnianie może odbywać się na kilka sposobów, między innymi przez właz górny lub poprzez zawody spustowe boczne, trójnik lub zawór górny od dołu. Przed przystąpieniem do napełnienia zbiornika należy ostrożnie podtoczyć wagon w miejsce załadunku i zablokować go z użyciem elementów drewnianych. Do prac potrzebny jest sprzęt ochrony indywidualnej. Należy także podłączyć uziemienie i sprawdzić stan plomb i miejsc plombowania.

Przy napełnianiu zbiorników paliw od góry należy sprawdzić zamknięcie zaworu głównego, następnie otworzyć właz górny, otworzyć króciec napowietrzania i uruchomić pompę, stale kontrolując stan napełnienia zbiornika oraz występowanie usterek i cieków. Całkowita masa ładunku nie może być większa niż wielkość ustalonej masy dla danego wagonu. Na koniec należy również zaplombować właz górny, króciec napowietrzania, kołpak, kółko pokrętne i zawory spustowe boczne. Sprawdzić należy zamknięcie kurków i zaworu układu grzewczego. Przy napełnianiu zbiornika dołem należy postępować analogicznie – dokładne informacje na temat postępowania wraz z ćwiczeniami przekazuje kurs UNO.

Opróżnianie ma miejsce przez zawór główny i jeden z zaworów spustowych bocznych z użyciem pompy lub grawitacyjnie. Czynności przygotowawcze są podobne jak w przypadku napełniania zbiornika. Przy opróżnianiu należy połączyć do zaworu spustowego bocznego przewód rozładunkowy, otworzyć zawór, króciec napowietrzania lub właz górny w przypadku jego nieobecności oraz zawór główny. Po zakończeniu prac należy postępować podobnie jak w przypadku zakończenia napełniania zbiornika, pamiętając przy tym o przeprowadzeniu czynności w celu spłynięcia całości produktu.

Na skróty:

  • Obowiązek wyznaczenia doradcy DGSA
  • Umiejętności operatora urządzeń UNO
  • Przepisy – Diagnosta Samochodowy
  • Deregulacja zawodu diagnosty samochodowego
  • Komputerowa diagnostyka samochodów