Nauka jazdy wózkiem widłowymDefiniują kwalifikacje w sferze posługiwania się i konserwacji urządzeń (np. żurawie i plataformas móviles). Są unormowane przez Urząd Dozoru Technicznego(UDT) na podstawie Ustawy o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 roku. Dzięki nim nabędziemy certyfikat potrzebny do wykonywania zawodów takich jak:

 • pracownik obsługi dźwigu, dźwignic oraz ich konserwator
 • operator i serwisant wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia

Jakie urządzenia podlegają UDT?

Szczegółowy wykaz znajduje się w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7.12.2012 r.

Najważniejsze urządzenia wymagające dozoru technicznego:

 1. Maszyny do przemieszczania ładunków lub osób z ograniczonym zasięgiem:
 • Grúas
 • Grúas aéreas
 • Cabrestantes y polipastos
 • Transelevadores
 • Dźwigniki
 • Montacargas
 • Plataformas móviles
 • Ascensores de barcos
 • Urządzenia dla osób niepełnosprawnych
 • Schody i chodniki ruchome
 • Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia
 1. Equipos a presión
 • Kotły parowe
 • Szybkowary ciśnieniowe
 • Kotły cieczowe o pojemności większej niż 2 dm3
 • Zbiorniki na gaz skroplony
 • Cysterny
 • Rurociągi

 

 • Maszyny załadowcze
 • Koleje liniowe
 • Transelevadores

Jakie obowiązki ma UDT?

Plataformas móvilesKontroluje kompetencje na podstawie ustawy z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym i Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

Gdzie uznaje kwalifikacje?

Jak można przeczytać w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie przyporządkowania działalności oznaczonych kodami ISIC lub NICE do Polskiej Klasyfikacji Działalności, wynikających z załącznika IV do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, w zakresie:

 • produkcji: urządzeń dźwigowych, chwytaków, grzejników i kotłów centralnego ogrzewania
 • konstrukcji metalowych i ich części, rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników ze stali
 • kucia, prasowania, wytłaczania i walcowania metali

Jak wygląda postępowanie w praktyce?

Procedurę rozpoczyna się od złożenia wniosku dotyczącego uznania kwalifikacji – wzór można znaleźć w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej w Rzeczypospolitej Polskiej. Wniosek należy złożyć w języku polskim. Opłata wynosi 35% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jest to 1053,50 zł w 2022 r.

Ważny komunikat dla wyjeżdżających za granicę.

Z dniem 1 stycznia 2021 r. kwalifikacje uzyskane na terenie Wielkiej Brytanii nie są już unijne. Co oznacza, że od roku 2021 nie zostaną uznane w innych miejscach. Zaświadczenia wydane w Polsce są ważne na terytorium RP, a także na terenie Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, obowiązuje dyrektywa 2005/36/WE z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. Poza granicami Polski obowiązują przepisy krajowe danego państwa, dlatego warto jest zasięgnąć szczegółowej porady w punktach kontaktowych.