Definiują kwalifikacje w sferze posługiwania się i konserwacji urządzeń (np. żurawie i podesty ruchome). Są unormowane przez Urząd Dozoru Technicznego(UDT) na podstawie Ustawy o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 roku.  

Dzięki nim nabędziemy certyfikat potrzebny do wykonywania zawodów takich jak: 

 • pracownik obsługi dźwigu, dźwignic oraz ich konserwator; 
 • operator i serwisant wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia. 

Jakie urządzenia podlegają UDT ? 

Podesty ruchome

Szczegółowy wykaz znajduje się w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7.12.2012 r. 

Najważniejsze urządzenia wymagające dozoru technicznego: 

 1. Maszyny do przemieszczania ładunków lub osób z ograniczonym zasięgiem: 
 • Żurawie; 
 • Suwnice; 
 • Wciągarki i wciągniki; 
 • Układnice; 
 • Dźwigniki; 
 • Wyciągi towarowe
 • Podesty ruchome; 
 • Wyciągi statków; 
 • Urządzenia dla osób niepełnosprawnych; 
 • Schody i chodniki ruchome; 
 • Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia; 
 1. Urządzenia ciśnieniowe: 
 • Kotły parowe; 
 • Szybkowary ciśnieniowe; 
 • Kotły cieczowe o pojemności większej niż 2 dm3; 
 • Zbiorniki na gaz skroplony; 
 • Cysterny; 
 • Rurociągi; 
 1. Maszyny załadowcze, 
 1. Koleje liniowe, 
 1. Układnice. 

Jakie obowiązki ma UDT ?  

Kontroluje kompetencje na podstawie ustawy z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym i Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych. 

Gdzie uznaje kwalifikacje? 

Jak można przeczytać w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie przyporządkowania działalności oznaczonych kodami ISIC lub NICE do Polskiej Klasyfikacji Działalności, wynikających z załącznika IV do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, w zakresie: 

 • produkcji: urządzeń dźwigowych, chwytaków, grzejników i kotłów centralnego ogrzewania; 
 • konstrukcji metalowych i ich części, rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników ze stali; 
 • kucia, prasowania, wytłaczania i walcowania metali. 

Jak wygląda postępowanie w praktyce? 

Nauka jazdy wózkiem widłowym

Procedurę rozpoczyna się od złożenia wniosku dotyczącego uznania kwalifikacji – wzór można znaleźć w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej w Rzeczypospolitej Polskiej. Wniosek należy złożyć w języku polskim. Opłata wynosi 35% minimalnego wynagrodzenia za pracę.  

Ważny komunikat dla wyjeżdżających za granicę

Z dniem 1 stycznia 2021 r. kwalifikacje uzyskane na terenie Wielkiej Brytanii nie są już unijne. Co oznacza, że od roku 2021 nie zostaną uznane w innych miejscach. Zaświadczenia wydane w Polsce są ważne na terytorium RP, a także na terenie Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, obowiązuje dyrektywa 2005/36/WE z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. Poza granicami Polski obowiązują przepisy krajowe danego państwa, dlatego warto jest zasięgnąć szczegółowej porady w punktach kontaktowych.