Energia słoneczna – niewyczerpany i ekologiczny zasób na Ziemi

L'énergie solaire est une ressource inépuisable, l'une des sources d'énergie les plus propres et donc respectueuse de l'environnement. Sur notre planète, nous disposons d'une énorme quantité d'énergie solaire obtenue à partir du soleil. Nous pouvons utiliser cette énergie solaire à bon escient. 

Le photovoltaïque - ce qu'il est et comment il fonctionne  

le soleil qui brille sur les toits des maisons

Fotowoltaika jest to dziedzina nauki, która zajmuję się przetwarzaniem światła słonecznego na energię elektryczną, czyli wytwarzanie prądu z promieni słonecznych. Jest to możliwe poprzez zastosowanie rozmaitych technologii, a przede wszystkim fotowoltaiki. Ta przemiana światła na energie elektryczną dochodzi do skutku w tzw. ogniwach fotowoltaicznych. Jest to ekologiczne źródło odnawiana energii.  

Ogniwa fotowoltaiczne wytwarzane są z materiału półprzewodnikowego (jest najczęściej krzem) i łącząc się ze sobą tworzą moduł fotowoltaiczny. Moduł ten zamieszczony jest w aluminiowej lub stalowej ramie, aby chronić ogniwa przed uszkodzeniami mechanicznymi. W tych ogniwach zachodzi zjawisko fotowoltaiczne – przekształcanie energii ze słońca w prąd stały. Następnie prąd ten biegnie do urządzenia zwanego inwerter (falownik). Tutaj prąd stały przekształcany jest w prąd przemienny (czyli taki który posiadamy w domowych gniazdkach).  

L'installation photovoltaïque comprend :  

 • Panneaux photovoltaïques (appelé solaire) – zamieniają energie ze słońca na elektryczną. 

Ils peuvent être monocristallins ou polycristallins. Ils diffèrent par leur couleur, leur structure et leur efficacité. Les panneaux monocristallins sont de couleur noire, tandis que les panneaux polycristallins sont bleus. Les monocristallins ont un rendement et une puissance de sortie plus élevés que les polycristallins.  

Istnieją jeszcze panele z ogniw CIGS (dobrze sprawdzają się na elewacjach budynków) oraz panele z ogniw CdTe (mają charakterystyczny czerwony kolor i zbudowane są z jednego ogniwa). 

 • Onduleur – zamienia prąd stały na zmienny. 

Zwany jest sercem instalacji. To on reguluje pracę systemu PV. Jego zadaniem jest również zabezpieczenie podczas wystąpienia awarii, przy zaniku napięcia w sieci. Wtedy odłącza instalacje PV i przerywa dystrybucje energii. Falownik może być do montażu na zewnątrz lub wewnątrz budynku. Rozróżniamy 3 rodzaje inwerterów: inwertery centralne, mikro falowniki i falowniki stringowe. 

monter na dachu przy panelach fotowoltaicznych
 • Système de montage – pozwala na montaż paneli na rozmaitych typach dachów oraz powierzchni. 

Il est le plus souvent fabriqué en acier inoxydable et/ou en aluminium, car ces matériaux sont résistants à la rouille.  

 • Câblage – przewody łączące instalacje z siecią wewnętrzną. 

W celu połączenia wszystkiego w jedną całość potrzeba specjalistycznych akcesoriów. Należą do nich: zabezpieczenia AC/DC, skrzynki przyłączeniowe, łącza MC4, rozgałęźniki. Okablowanie to powinno być odporne na ciężkie warunki atmosferyczne oraz promienie UV.  

Comme toute chose, une installation photovoltaïque présente également des avantages et des inconvénients. Les avantages d'une installation photovoltaïque sont les suivants : 

 • Możliwość sprzedaży nadmiaru zgromadzonej energii; 
 • Całkowity dostęp do energii słonecznej; 
 • Niezależność od podwyżek cen prądu; 
 • Przy stałym wytwarzaniu prądu, zerowa emisja dwutlenku węgla; 
 • Gwarancja na 25, a nawet 40 lat. 

Jeżeli chodzi o wady instalacji fotowoltaicznej, to główną jest jej koszt początkowy. 

Avant de commencer l'installation, il est très important de monter et de vérifier les différents composants. Il est nécessaire d'analyser, par exemple : 

 • możliwość położenia paneli (np. na dachu czy gruncie); 
 • układ dachu;  
 • rodzaj i ilość modułów fotowoltaicznych; 
 • dobór falownika; 
 • pory wykorzystania energii. 

Monter fotowoltaiki – czym się zajmuje i jego uprawnienia?  

Praca w fotowoltaice polega na tym, aby przystosować budynek mieszkalny, publiczny, czy też gospodarczy do tego, aby pobierał energię słoneczną i przetwarzał na elektryczną. Od strony technicznej jest to zainstalowanie paneli, połączenie ich z falownikiem i przyłączeniu wszystkiego do instalacji elektrycznej.  

monter fotowoltaiki na dachu

L'installation d'un système photovoltaïque peut sembler être une tâche simple à première vue, mais en réalité, elle ne l'est pas. Il y a beaucoup de tension et de puissance générées, et une installation incorrecte peut provoquer un incendie, un court-circuit ou tout autre danger. Pour cette raison, la personne chargée de l'installation (installateur photovoltaïque) doit être qualifiée.  

L'installateur photovoltaïque est une profession relativement nouvelle sur le marché et pas encore totalement connue de tous. En quoi consiste son travail ? Ses fonctions comprennent : 

 • Montaż instalacji fotowoltaicznych; 
 • Konfiguracja falowników; 
 • Prace elektryczne; 
 • Montaż falowników razem z zabezpieczeniami po stronie AS i CD; 
 • Dokonanie uziemienia oraz pomiary elektryczne; 
 • Zainstalowanie tras kablowych systemu fotowoltaicznego; 
 • Opieka serwisowa nad klientami; 
 • Montaż konstrukcji gruntowych i dachowych – prace z tym związane. 

Jakie uprawnienia powinien posiadać monter fotowoltaiki?  

Osoba, która podejmuje się pracy w tej branży, powinna posiadać przynajmniej jedno z tych uprawnień: 

 • Autorisations SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich). Osoba, która wykonuje prace związane elektrycznością, powinna je posiadać. To świadectwo kwalifikacyjne, które uprawnia, aby zajmować się eksploatacją urządzeń, sieci i instalacji, musi być ważne. 
 • Posiadania certyfikatu, który potwierdza kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii.  Certyfikat ten wydawany jest przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT). Certyfikat wydawany jest na 5 lat. Aby go uzyskać, powinien odbyć szkolenie w ośrodku do tego przeznaczonym oraz zdać egzamin państwowy przed komisją UDT. 
 • Posiadania uprawnień do pracy na wysokości. Monter powinien je mieć, gdyż montaż paneli wymaga czasem pracy na dachu, a wtedy powinien przestrzegać ochrony indywidualnej, a także przepisów BHP. 

Przy coraz większej liczbie montaży paneli słonecznych praca montera wydaje się być pewnym zarobkiem. Poza tym, można znaleźć zatrudnienie w innych krajach europejskich. 

Olbrzymi rozwój technologiczny na świecie w ostatnich latach, wraz z rozwojem naszej świadomości w dziedzinie ekologii spowodował, że fotowoltaika to w dzisiejszych czasach jedna z najszybciej rozwijających się branży przemysłowych. Największymi rynkami fotowoltaicznymi na świecie są Chiny i Stany Zjednoczone. W Europie przodują Holandia i Niemcy, a za nimi znajduje się Hiszpania. Według prognoz Social Power Europe, w 2023 roku globalna moc elektrowni fotowoltaicznych zwiększy się o 225 GW.  

W Polsce fotowoltaika staje się również coraz bardziej powszechna. Moc zainstalowanej fotowoltaiki w lutym 2021 roku wynosiła 4244,03 MW, a w roku 2022 jest jej ponad dwa razy więcej. Ilość nowych instalacji PV to ponad 45 tysięcy sztuk.