Windy załadowcze potocznie nazywane podestami ruchomymi załadowczymi. Specjalne platformy zamontowane są do podwozia aut ciężarowych. Wykorzystywane najczęściej do podnoszenia ładunków podczas załadunku i rozładunku samochodów dostawczych oraz niekiedy transportu ludzi. Wyposażone są w napęd hydrauliczny i podlegają dozorowi technicznemu.

Podesty załadowcze, a UDT.UDT podestów załadowczych

Aby podesty załadowcze zostały legalnie dopuszczone do użytkowania muszą najpierw zostać zarejestrowane w lokalnej jednostce UDT a operator powinien posiadać pozytywną decyzję na eksploatacją urządzenia. Chcąc uzyskać pozwolenie na korzystanie z wind załadowczych eksploatujący składa wniosek o przeprowadzenie badania odbiorczego. W jego trakcie inspektor UDT wykonuję kompleksowe badanie dokumentacji i stanu technicznego podestu załadowcze go. Sprawdza kompletność i prawidłowość dokumentacji, stan techniczny urządzenia oraz dokładność jego oznakowania, jak również weryfikuję zgodność wyposażenia windy z wyposażeniem podanym w dokumentach. Podczas inspekcji sprawdzane jest również kompleksowe badanie odbiorcze eksploatującego. W przypadku jego trwania inspektor weryfikuję dokładnie zainstalowaną windy na podwoziu auta ciężarowego i przeprowadza jej funkcjonowanie w wersji z obciążeniem. Pozwala to stwierdzić czy wszystkie mechanizmy ruchome i zabezpieczenie podestu załadowczego działają prawidłowo W trakcie badania odbiorczego również przeprowadzane są próby równoważne lub z przeciążeniem. W przypadku pozytywnego badania na okres 3 lat wydawana jest decyzja przez inspektora i konserwatora UTB. Pyzatym w trakcie eksploatacji użytkownik zobowiązany jest założyć dziennik konserwacji i wykonywania przeglądów. Mając na uwadze podesty ruchome załadowcze o maksymalnym udźwigu 250 kg, które służą do transportu osób stosuje się uproszczoną formę dozoru technicznego. Oznacza to, że dane urządzenia nie wymagają badań i zgłoszenia do UDT. Jednak, aby zapewnić należytą konserwację osoba, która podejmuje się tego działania musi posiadać odpowiednie uprawnienia.

Rodzaje badań technicznych w przypadku podnośników załadowczych

Konsekwencje związane z brakiem ważnych badań.Nie wliczając badania odbiorczego dane urządzenia podlegają doraźnym badaniom kontrolnym, powypadkowym, poawaryjnym oraz eksploatacyjnym. Wskazane badania przeprowadzane są W obecności obsługującego lub osoby przez niego upoważnionej inspektora UDT i konserwatora. Eksploatujący zobowiązuje się zapewnić prawidłowe warunki pozwalające na wykonanie odpowiednich czynności przez inspektora.

Doraźne badanie kontrolne wykonywane jest podczas eksploatacji wind załadowczych objętych ograniczoną formą dozoru technicznego. Jego celem jest skontrolowanie czy obsługujący wdrożył zalecenia z poprzedniego badania oraz czy nie powstały bieżące urządzenia lub zmiany, które mogłyby mieć wpływ zagrażający bezpieczeństwu użytkownikowi. W trakcie trwania badania weryfikuje się również oznaczenia windy załadowczej.

Doraźnie badanie eksploatacyjne weryfikuje dokonano modernizacja demontaż i ponowny montaż jak również naprawa windy załadowczej zostały wykonane poprawnie i nie wpływają na bezpieczeństwo użytkownika.

Doraźne badania po awaryjne i powypadkowe wykonywane są po wystąpieniu w urządzeniu awarii, wypadku windy załadowczej lub uszkodzeniach. Jego celem jest określenie przyczyny oraz wskazanie stanu technicznego jak i zaleceń do naprawy windy załadowczej. Badanie przeprowadzane jest po złożeniu wniosku przez eksploatującego. Skończyłam

Konsekwencje w przypadku braku aktualnych badań

Firmy produkujące dane podesty uwarunkowują trwałość gwarancji od przestrzegania daty konserwacji i instrukcji obsługi. Brak owej eksploatacji może w późniejszym czasie skutkować odmówieniem przez inspektora ponownego wykonania badania urządzenia. Brak aktualnych badań UDT niesie za sobą wiele konsekwencji:

  • Mandat karny .
  • Wysokie konsekwencje prawne w przypadku wypadku z udziałem człowieka.
  • Brak możliwości skorzystania z odszkodowania z tytułu ubezpieczenia drogowego przy kolizji drogowej.
  • Niemożność wykonania rejestracji samochodu, na którym znajduje się urządzenie między innymi rejestracja czy badania diagnostyczne pojazdu.