uprawnienie TDTDozór techniczny to zespół czynności określonych przepisami ustawy o dozorze technicznym, które przeznaczone są do zapewnienia bezpiecznej eksploatacji i funkcjonowania urządzeń technicznych oraz urządzeń do odzyskiwania par paliwa. Jest to również kontrola stanu technicznego urządzeń oraz pracy personelu serwisowego. Urządzenia techniczne, które stwarzają zagrożenie dla życia i zdrowia muszą być poddane dozorowi technicznemu. Jest on przeprowadzany przez jednostki dozoru technicznego takie jak: Urząd Dozoru Technicznego; Transportowy Dozór Techniczny oraz Wojskowy Dozór Techniczny. Głównym celem dozoru technicznego urządzeń jest zapobieganie ich przestrojom spowodowanym przypadkowymi awariami lub przedwczesnym zużyciem, a także zapewnienie bezpieczeństwa w eksploatacji. Transportowy Dozór Techniczny (w skrócie TDT) jest organem dozoru technicznego, który został stworzony na mocy ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym, jako państwowa osoba prawna, która podlega odpowiedniemu ministrowi transportu. Jest to połączenie Dozoru Technicznego Żeglugi Morskiej i Kolejowego Dozoru Technicznego.

Jakie działania wykonuje TDT?

Zgodnie z art. 44. 1. Obwieszczenia Marszałka Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca2019r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dozorze technicznym do zadań Transportowego Dozoru technicznego należą przede wszystkim przeprowadzanie dozoru technicznego nad urządzeniami, które znajdują się na obszarze kolejowym, na bocznicach, kolejowych pojazdach szynowych; zbiornikami – cysterny używane w ruchu drogowym, kolejowym oraz żegludze;  urządzenia techniczne, znajdujące się w ciągach technologicznych portowych baz przeładunkowych lub które stanowią wyposażenie innych stanowisk przeznaczonych do prac przeładunkowych i czynności związane z obsługą żeglugi morskiej; urządzeniami, służącymi do odzyskiwania par paliwa na bocznicach i obszarach kolejowych, w portach i przystaniach morskich; wyciągam narciarskimi i towarowymi oraz osobowymi kolejami liniowymi; urządzeniami, które rozmieszczone są w dokach, na statkach morskich, pontonach, terenie portów i przystani morskich oraz, które mają związek z żeglugą morską i śródlądową. TDT również wydaje świadectwo, które zezwalają pojazdowi na przewóz towarów niebezpiecznych, a także przeprowadza egzaminy dla kandydatów na doradców. Odpowiada również za homologacje pojazdu, jak również sprawdza czy stacje kontroli pojazdów są zgodne wymaganiami zawartymi w przepisach wykonawczych pod kątek wyposażenia i warunków lokalnych. TDT przeprowadza egzaminy dla osób, które chcą uzyskać uprawnienia.

przeprowadzany dozór techniczny

Uprawnienia TDT

Uprawnienia TDT są wydawane zakładom krajowym i zagranicznym. Tylko podmioty, które posiadają takie uprawnienia mogą wytwarzać, naprawiać i modernizować urządzenia techniczne oraz materiały i elementy stosowane w tych celach. Są one wydawane w formie decyzji administracyjnej, w momencie, gdy osoba wnioskująca spełniania wymagania zapisane w art. 9 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym takich jak:

  • Wprowadziła właściwą technologię do wytwarzania, naprawy lub modernizacji;
  • Przyjmuje do pracy pracowników posiadających wymagane kwalifikacje, zapisane w oddzielnych przepisach;
  • Jest w stanie przeprowadzać badania niszczące i nieniszczące produkowanych, naprawianych lub ulepszanych urządzeń i materiałów w swoim laboratorium lub laboratorium, które zostało uznane przez właściwy organ dozoru technicznego;
  • Korzysta z urządzeń, które zapewniają produkcję, naprawę lub modernizacje;
  • Posiada zorganizowaną kontrolę jakości.