właściciel firmy szkolący pracowników

Cel kursu 

Kursy BHP w zakresie prowadzenia instruktaży stanowiskowych, stworzone są by zleceniodawcy oraz pracownicy firm zdołali podnosić swoje kwalifikacje. Instruktaż stanowiskowy ma na celu pozyskanie, pogłębienie lub uaktualnienie wiedzy z zakresu przepisów BHP, potrzebnej do odpowiedzialnego wykonywania pracy na danym stanowisku. Przeprowadza się je obowiązkowo do przeszkolenia obecnych oraz nowo zatrudnionych pracowników w zakładach pracy. Beneficjenci szkolenia zdobędą niezbędną wiedzę i umiejętności, w sposób łatwy i przystępny do przyswojenia. Za pieczę nad tym odpowiadają nasi wykwalifikowani szkoleniowcy. Udział w szkoleniu zagwarantuje Ci kompetencje w zakresie: 

 • poznania podstawowych przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy na danym stanowisku, 
 • zaznajomienia z doborem odpowiednich metod nauczania, 
 • zapoznania z elementarną wiedzą o metodyce niezbędnej instruktorowi do przekazania wiedzy. 

Zakres tematyczny 

Warto, by kursanci zapoznali się wcześniej z wykazem tematów realizowanych na szkoleniu. Wykładowcy poszerzą Twoją wiedzę w zakresie: 

 • organizacji szkoleń w zakładzie pracy, 
 • poznania szczegółowo procesu szkoleniowego BHP, 
 • przygotowywania programu dydaktycznego dla danego stanowiska, 
 • zaznajomienia się z etapami prowadzenia instruktażu stanowiskowego, 
 • kształtowania rutynowych, bezpiecznych zachowań, tj. unikania zagrożeń dla zdrowia i życia, 
 • opracowywania materiałów edukacyjnych i scenariuszy zajęciowych – przygotowanie całego programu instruktażowego. 
instruktor przy gaśnicach bezpieczeństwa

Benefity dla kursantów 

Słuchacze szkolenia BHP z prowadzenia instruktażu stanowiskowego, mogą oczekiwać wykwalifikowania w zakresie: 

 • udanego doboru metodologii nauczania względem zróżnicowanego stanowiska pracy, 
 • elementarnej wiedzy z dziedziny pedagogiki i dydaktyki – dziedzin niezbędnych dla przyszłych instruktorów do efektywnego i bezpiecznego przekazywania wiedzy. 

Examen post-cours 

Zwieńczeniem szkolenia z przeprowadzania instruktażu stanowiskowego jest egzamin sprawdzający umiejętności kursantów. Istnieje w charakterze testu pisemnego. Nadzorują go wyznaczone organy – najczęściej organizatorzy szkolenia. Uzyskanie pozytywnego wyniku z testu gwarantuje uzyskanie ważnego certyfikatu. Potwierdza on gotowość do przeprowadzania instruktażowych szkoleń BHP. 

Adresaci szkolenia  

instruktor szkolący grupę w sali wykładowej

Szkolenia z instruktażu stanowiskowego kierowane są do pracodawców, jak i pracowników firm chcących przeszkolić się w zakresie przeprowadzania szkoleń w zakładzie pracy. Wymogi dotyczące organizacji szkoleń regulowane są przez rozporządzenia Ministerstwa Gospodarki i Pracy. Wymaga się by instruktaże przeprowadzał pracodawca, kierownik lub wyznaczony do tego zewnętrzny pracownik. Przedstawiciele muszą posiadać kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Ze szkoleń instruktażowych korzystają najczęściej osoby nowo przyjęte. 

Où s'entraîne-t-on ? 

Kursy przeprowadzane są w Ośrodku w Warszawie oraz innych placówkach firmy na terenie całej Polski. Odpowiadając na potrzeby klientów, oferujemy opcję szkoleń z dojazdem do siedziby klienta. 

Wykaz pozostałych kursów ERGON 

 • Droits TDT, 
 • UNO - utilisation, risques et pouvoirs TDT, 
 • Mainteneur de l'équipement de l'UDT, 
 • mainteneur de nacelles élévatrices, 
 • opérateur de plate-forme à mât, 
 • opérateur de plate-forme mobile, 
 • opérateur de plates-formes d'accès suspendues, 
 • opérateur de nacelle élévatrice, 
 • opérateur de chargeur télescopique, 
 • opérateur de monte-charge, 
 • grutier, 
 • le fonctionnement et l'entretien des équipements de déchargement et de chargement, 
 • Opérateur de grue HDS, 
 • operator podnośników nożycowych wolnobieżnych.

Questions et réponses

Czy kursanci zobligowani są do napisania testu pisemnego?

Tak, na zakończenie kursu realizujemy test pisemny sprawdzający wiedzę teoretyczną kursantów. 

Czy po szkoleniu uzyskuje się certyfikat?

Tak, po ukończeniu szkolenia i egzaminu kursant otrzymuje certyfikat potwierdzający kwalifikacje do wykonywania instruktaży stanowiskowych w zakładzie pracy.