Publikujemy dla Państwa przykładowe testy ADR, z którymi mogą spotkać się uczestnicy egzaminów. Examen ADR jest testem z odpowiedziami jednokrotnego wyboru, dlatego trzeba zaznaczyć tylko jedną odpowiedź z trzech proponowanych.

Przeprowadzane są następujące egzaminy ADR:

  • kurs podstawowy – trwa 60 minut i uczestnik musi odpowiedzieć na 30 pytań, z czego do zaliczenia potrzebnych jest 20 poprawnych odpowiedzi
  • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach – trwa 40 minut i uczestnik musi odpowiedzieć na 18 pytań, z czego do zaliczenia potrzebnych jest 12 poprawnych odpowiedzi
  • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 – materiały i przedmioty wybuchowe – trwa 30 minut i uczestnik musi odpowiedzieć na 15 pytań, z czego do zaliczenia potrzebnych jest 10 poprawnych odpowiedzi
  • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 – materiały promieniotwórcze – trwa 30 minut i uczestnik musi odpowiedzieć na 15 pytań, z czego do zaliczenia potrzebnych jest 10 poprawnych odpowiedzi

Przygotowaliśmy dla Państwa testy ADR dla kursu podstawowego i wszystkich trzech typów kursów specjalistycznych. Są to pytania przykładowe, ale pozwolą Państwu na zapoznanie się ze specyfiką testu. Zalecamy przećwiczyć testy ADR przed przystąpieniem do egzaminu. Podczas prowadzonych przez naszą firmę kursu zapoznają się Państwo ze wszystkimi informacjami na temat przewozu ADR. Zapraszamy!

Pytania stosowane na egzaminie przewozu towarów niebezpiecznych ADR.

1. Do klasy 7 według ADR należą:
a) materiały promieniotwórcze,
b) materiały żrące,
c) materiały zakaźne.

2. Za dobór opakowania odpowiada:
a) Magazynier,
b) producent, nadawca towaru niebezpiecznego,
c) Spedytor.

3. Wyłączenie stosowania przepisów ADR na podstawie przepisu 1.1.3.6. (bez tablic), pozwala na:
a) zwolnienie kierowcy i pojazdu z niektórych wymagań przepisów ADR,
b) dopuszcza przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach,
c) niestosowanie się do przepisów ADR.

4. Postępowanie przy oparzeniach termicznych
a) oparzenia termiczne schładzać wodą bieżącą przez około 15 minut, podając poszkodowanemu ciepłe napoje,
b) posmarować oparzone miejsca masłem,
c) zastosować dezynfekcję przy pomocy spirytusu salicylowego.

5. Towar niebezpieczny według ADR to:
a) każdy ładunek przewożony bez opakowania,
b) substancja zaklasyfikowana do jednej z 13 klas niebezpieczeństwa,
c) każdy towar przewożony w cysternie.

6. W tunelu nie wolno przewozić:
a) materiałów klasy 7,
b) materiałów niebezpiecznych przewożonych w cysternach,
c) żadnych ładunków, jeżeli kierowca stwierdził awarię układu hamulcowego pojazdu.

7. Klasa towarów niebezpiecznych obejmuje:
a) materiały o różnych stopniach zagrożenia,
b) wyłącznie materiały czyste chemicznie,
c) tylko materiały, które nie są duszące i nie są palne.

8. Do klasy 4.3 według ADR należą:
a) materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne,
b) materiały ciekłe zapalne,
c) materiały zakaźne.

9. Jeśli ma miejsce awaria, to które z następujących dokumentów są ważne dla prowadzenia akcji ratowniczej?
a) zaświadczenie ADR,
b) prawo jazdy i zaświadczenie o szkoleniu ADR,
c) dokument przewozowy.

10. Jakie zasady powinny być przestrzegane podczas gaszenia pożaru?
a) jeśli pali się silnik, to nie należy stosować gaśnic proszkowych, ponieważ wtryskiwany proszek może reagować z olejem napędowym,
b) jeśli pali się silnik, to należy wtryskiwać proszek np. przez otwory w atrapie lub pod kabiną,
c) .jeśli pali się opona należy niezwłocznie się zatrzymać.

11. Pisemne instrukcje:
a) , zawierają informacje dotyczące trasy i postojów, które powinny być robione podczas przewozu,
b) są wymagane tylko podczas przewozu towarów niebezpiecznych i powinny być napisane w języku zrozumiałym dla kierowcy,
c) zawsze powinny zawierać nazwę handlową substancji oraz masę ładunku w kg.

12. Towarami niebezpiecznymi dużego ryzyka są:
a) materiały zakaźne przewożone w cysternach,
b) wszystkie materiały klasy 6.1 I grupy pakowania,
c) niektóre materiały klasy 9.

13. W tunelach zakazuje się:
a) prowadzenia rozmów,
b) używania telefonu komórkowego,
c)  słuchania radia.

14. Odbiorca towaru niebezpiecznego odpowiada za:
a) poinformowanie służb ratowniczych o ujawnieniu zniszczenia przesyłki w stopniu mającym wpływ na bezpieczeństwo,
b) dostarczenie kierowcy pisemnej instrukcji dotyczącej przewożonego towaru,
c) treść pisemnej instrukcji dla kierowcy.

15. Jakie jest zagrożenie dominujące towarów niebezpiecznych klasy 2 (wspólne dla wszystkich towarów tej samej klasy)?
a),możliwość rozerwania butli pod wpływem ciśnienia wewnętrznego,
b) powstanie niskich temperatur w wyniku rozprężania się gazów,
c) możliwość wybuchu mieszaniny gazu z powietrzem.

16. Opakowanie towaru niebezpiecznego powinno:
a) być wykonane wyłącznie z materiału niepalnego,
b) posiadać uchwyt do przenoszenia mechanicznego,
c) uniemożliwiać wydostanie się zawartości w normalnych warunkach przewozu.

17. Jaki jest cel przepisów ADR?
a) dopuszczenie towarów niebezpiecznych do przewozu z zachowaniem określonych warunków bezpieczeństwa,
b) określenie warunków przewozu towarów niebezpiecznych wszystkimi rodzajami transportu,
c) ujednolicenie przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego (fauna i flora).

18. Pisemne instrukcje dla kierowcy powinny:
a) być czytane przez kierowcę tylko wówczas, gdy zdarzy się wypadek, tzn. w ostatniej chwili,
b) powinny być potwierdzone przez Straż Pożarną,
c) wskazywać ochrony osobiste, które powinny być stosowane w przypadku uwolnienia materiału.

19. Symbol „X” w kodzie opakowania oznacza, że:
a) może ona być użyte do materiałów zaliczonych do I lub III grupy pakowania w poszczególnych klasach,
b) opakowanie jest przeznaczone wyłącznie do materiałów ciekłych,
c) jest ono przeznaczone do materiałów reagujących niebezpiecznie z wodą.

20. Co powinien zrobić kierowca w przypadku braku wymaganego oznakowania na sztukach przesyłki?
a) dokonać przewozu, jeżeli przedstawiciel nadawcy będzie uczestniczył w przewozie jako konwojent,
b) prosić o jego uzupełnienie,
c) rozpocząć przewóz w nadziei, że pojazd nie będzie kontrolowany,

21. Jednostka transportowa o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) powyżej 7,5 tony powinna być wyposażona w gaśnice
a) o łącznej zawartości 12 kg,
b) o łącznej zawartości 10 kg,
c) o łącznej zawartości 12 kg przy czym co najmniej jedna powinna być mniejsza niż 2 kg.

22. W celu zwiększenia bezpieczeństwa kierowca powinien:
a) zważyć załadowany pojazd i jeśli jest przeładowany tylko o 5 % kontynuować jazdę,
b) pogrupować przesyłki według zagrożeń,
c) usunąć zabezpieczenia ochronne z pasów spinających.

23. Instrukcje pisemne dla kierowcy do obioru ładunku za granicą:
a) powinny być sporządzone tylko w języku nadawcy,
b) nie są wymagane, jeśli ładunek adresowany jest do Iraku,
c) muszą być również dostarczone w języku zrozumiałym przez kierowcę.

24. Jakie środki ostrożności powinien zachować kierowca podczas załadunku przewozu materiałów klasy 4.3?
a) używać jedynie pojazdu odkrytego (bez opończy),
b) skierować strumień gorącego powietrza z ogrzewacza spalinowego na ładunek, tak aby nie dopuścić do zalegania wilgoci,
c) wykonywać załadunek unikając kontaktu z wodą.

25. Przewóz towarów niebezpiecznych w sztukach przesyłki oznacza:
a) przewóz dużych urządzeń lub przedmiotów niebezpiecznych bez opakowania,
b) przewóz w cysternach,
c) przewóz w kontenerach-cysternach.

26. Gaśnice znajdujące się na pojeździe:
a) powinny być napełniane po każdym użyciu nawet, jeśli częściowo są pełne,
b) powinny być umocowane jedna na pojeździe i jedna na przyczepie,
c) muszą podlegać serwisowi przynajmniej co 7 lat.

27. Które z poniższych zagrożeń stwarzanych przez towary klasy 4.1 uznaje się za najważniejsze?
a) palność,
b) właściwości żrące,
c) utlenianie.

28. Częściowe wyłączenie spod działania przepisów Załącznika B ADR, pod warunkiem zachowania określonych limitów ilościowych na jednostkę transportową 1.1.3.6. dotycz:
a) przewozu o charakterze ratunkowym,
b) przewozu w atestowanych i oznakowanych sztukach przesyłki,
c) przewozu urządzeń nie wymienionych w wykazie towarów ale zawierających materiały niebezpieczne (np. lodówki zawierające gaz chłodniczy).

29. Przewóz towarów niebezpiecznych luzem oznacza:
a) przewóz przedmiotów (np. zużytych akumulatorów) w pojemnikach z tworzywa sztucznego o odpowiedniej odporności,
b) przewóz nie umocowanych sztuk przesyłki,
c) przewóz w kontenerze-cysternie.

30. Co należy rozumieć jako transport multimodalny (kombinowany)?
a) przewóz towarów przy pomocy przynajmniej dwóch pojazdów samochodowych,
b) przewóz różnych ładunków do kilku odbiorców,
c) przewóz towarów przy pomocy przynajmniej dwóch różnych rodzajów transportów (np. koleją i samochodem).

Kurs specjalistyczny- cysterny

1. Wyłącznik główny akumulatora:
a) musi być zamontowany w każdym pojeździe typu „EX/III” lub „FL”,
b) musi być zamontowany w każdym pojeździe typu „EX/II”,
c) musi być zamontowany w każdym pojeździe typu „OX”.

2. Wskaż materiały, których nie wolno przewozić w cysternach:
a) UN 1203,
b) UN 0113,
c) UN 3257.

3. Kto ponosi odpowiedzialność za prawidłowe przygotowanie instrukcji pisemnej dla kierowcy?
a) kierowca cysterny,
b) producent lub nadawca materiału niebezpiecznego,
c) spedytor.

4. Co może zrobić kierowca pojazdu cysterny, aby zmniejszyć skutki falowania w zbiorniku?
a) podjechać przy temperaturach powyżej 25 ° C w chłodne miejsce,
b) nie stosować szczególnych zabezpieczeń,
c) łagodnie zmniejszyć prędkość przed zakrętami lub skrzyżowaniami.

5. Gaśnice proszkowe, w które wyposażona jest cysterna:
a) nie mogą być stosowane, jeśli nie są oznakowane zgodnie z norma uznaną przez właściwą władzę oraz nie mają określonej daty ważności,
b) nie muszą być sprawdzane przez kierowcę przed każdym wyjazdem,
c) nie mogą być stosowane, jeśli nie są oznakowane zgodnie z Polską Normą.

6. Kto odpowiada za dostarczenie kierowcy instrukcji pisemnej, przed rozpoczęciem napełniania cysterny?
a) najbliższa jednostka Straży Pożarnej,
b) nadawca,
c) Instytut Przemysłu Organicznego.

7. W jakim celu stosowane są urządzenia zabezpieczające podczas napełniania cysterny?
a) aby umożliwić bez hałasowe napełnienie,
b) aby umożliwić bez bąbelkowe napełnianie zbiornika,
c) aby zapobiec przepełnieniu cysterny.

8. Zgodnie z ADR gaśnica umieszczona na cysternie musi posiadać:
a) wykaz materiałów do gaszenia, do których jest ona przeznaczona,
b) informację o dacie sprzedaży,
c) informację o dacie następnej kontroli.

9. Jakie pojazdy według umowy ADR muszą posiadać świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych?
a) tylko takie, których dmc jest większe niż 7,5 tony,
b) wszystkie cysterny stałe, które przewożą materiały niebezpieczne,
c) tylko takie, których dmc wynosi do 3,5 tony.

10. Kiedy należy stosować „wahadło gazowe” (napełnianie z obiegiem zamkniętym)?
a) tylko przy tankowaniu towarów klasy3 I grupy pakowania,
b) wtedy, kiedy wymagane jest, aby przy zapełnianiu zbiornika nie dopuścić do wydostania się par na zewnątrz,
c) przy wszystkich cieczach łatwopalnych.

11. Do czego służy odpowietrznik zamontowany na zaworach spustowych fazy ciekłej, cystern przewożących gazy skroplone (np. mieszaniny skroplone propan-butan)?
a) służy do określenia momentu, kiedy należy zakończyć załadunek cysterny,
b) służy do określenia momentu, kiedy należy zakończyć rozładunek cysterny,
c) służy do obniżenia ciśnienia panującego pod gwintowanym korkiem zaślepiający, zabezpieczając przed „wystrzeleniem” korka.

12. O czym musi obowiązkowo pamiętać kierowca opróżniający cysternę z materiałem zapalnym klasy 2?
a) kierowca opróżniający cysternę musi kontrolować stopień napełnienia cysterny,
b) kierowca opróżniający cysternę musi kontrolować temperaturę wewnątrz zbiornika,
c) w opróżnionej cysternie należy zostawić nadciśnienie (ciśnienie wyższe od ciśnienia atmosferycznego).

13. Zbiornik z gazem skroplonym (propanem) jednego z klientów został przypadkowo przepełniony. Co kierowca cysterny powinien uczynić?
a) poprosić klienta, aby włączył instalację odbiorcze w celu odprowadzenia nadwyżki gazu ze zbiornika,
b) powiadomić Straż Pożarną,
c) odpompować nadmiar gazu skroplonego.

14. Kiedy należy stosować „wahadło gazowe” (przeładunek w zamkniętym obiegu)?
a) przy cysternach, które nie posiadają możliwości kontrolowania stopnia napełnienia,
b) podczas napełniania i opróżniania cystern materiałami, których opary ze względów ekologicznych nie mogą wydostać się ze zbiornika napełnianego,
c) przy mieszaniu dwóch produktów.

15. Po czym kierowca pojazdu rozpozna przydatność cysterny do przewozu gazów skroplonych?
a) po wymiarach zbiornika cysterny,
b) z drugiej litery kodu cysterny, jeśli cysterna posiada kod,
c) z pierwszej litery kodu cysterny, jeśli cysterna posiada kod.

16. Co należy do niezbędnego wyposażenia cysterny, kontenerów-cystern do przewozu gazów skroplonych palnych?
a) instalacja (specjalne elementy) służące do jej uziemienia podczas załadunku i rozładunku,
b) zawór bezpieczeństwa bez poprzedzającego go płytki bezpieczeństwa,
c) zawór bezpieczeństwa z poprzedzającego go płytką bezpieczeństwa przy gazach trujących.

17. Pompa do przepompowywania gazów skroplonych jest nieszczelna. Tworzenie się mgły uniemożliwia widoczność w szafie sterującej. Co należy pilnie uczynić?
a) przedmuchać zamglenie, aby zlokalizować nieszczelność,
b) zamknąć wewnętrzny zawór odcinający doprowadzający gaz do pompy i jednocześnie wyłączyć pompę,
c) przyspieszyć przeładunek aby ograniczyć wyciek.

18. Co w cysternach i kontenerach-cysternach do przewozu gazu, należy do urządzeń bezpieczeństwa?
a) obudowa osłaniająca akumulator,
b) pokrywa włazu,
c) układ składający się z zaworu bezpieczeństwa, płytki bezpieczeństwa i manometru kontrolnego.

Kurs specjalistyczny – klasa 7

1. Które z poniższych stwierdzeń są prawdziwe?
a) najmniej przenikliwym promieniowaniem jest promieniowanie gamma,
b) promieniowanie alfa, beta i gamma maja taką samą przenikliwość,
c) promieniowanie gamma jest bardziej przenikliwe niż promieniowanie beta.

2. Które z poniższych definicji odpowiadają pojęciu „skażenie promieniotwórcze”?
a) skażenie spowodowane przez materiał promieniotwórczy,
b) dawka promieniowania pochłonięta przez organizm,
c) moc dawki na powierzchni sztuki przesyłki.

3. Ile osób, poza załogą pojazdu może być przewożonych w pojeździe przewożącym materiał promieniotwórczy?
a) maksymalnie 2 osoby, jeżeli przewożone są sztuki przesyłki oznakowane nalepkami nr 7 B,
b) żadna, gdy w pojeździe znajdują się sztuki przesyłki oznakowane nalepkami nr 7 B,
c) maksymalnie 1 osoba, jeżeli przewożone są sztuki przesyłki oznakowane nalepkami nr 7C i nr 7 E.

4. Jakie napisy lub znaki powinny znajdować się na sztukach przesyłki typu B (U) zawierających materiał promieniotwórczy?
a) tablice barwy pomarańczowej wraz z numerem rozpoznawczym materiału i zagrożenia oraz odpowiednia nalepka ostrzegawcza przed promieniowa,
b) numer rozpoznawczy materiału poprzedzony literami „UN” oraz prawidłowa nazwa przewozowa.
c) tablice barwy pomarańczowej.

5. Które z poniższych definicji odpowiadają pojęciu „skażenie promieniotwórcze”?
a) poziom promieniowania na powierzchni sztuki przesyłki,
b) obecność substancji promieniotwórczej na skórze człowieka,
c) promieniowanie wysyłane przez materiał promieniotwórczy znajdujący się w opakowani.

6. W jaki sposób ludzie mogą postrzegać promieniotwórczość (bez stosowania przyrządów pomiarowych)?
a) wzrokowo,
b) dzięki słabym trzaskom powodowanym przez ruch cząstek zderzających się z wnętrzem opakowania,
c) nie maja zmysłów do odbierania promieniotwórczości.

7. Oznakowanie sztuk przesyłki zawierających materiał promieniotwórczy:
a) składa się ze specjalnych nalepek – okrągłych i sześciokątnych, barwy czerwonej,
b) powinno być umieszczone przez kierowcę,
c) pozwala określić maksymalną ilość sztuk przesyłki, którą można załadować na jeden pojazd.

8. Materiał promieniotwórczy:
a) zawsze emituje promieniowanie jonizujące,
b) emituje promieniowanie tylko w przypadku kontaktu z powietrzem,
c) przestaje być promieniotwórczy jeśli się zapali.

9. Jakie napisy lub znaki powinny znajdować się na sztukach przesyłki typu A zawierających materiał promieniotwórczy.
a) nie jest konieczne znakowanie przesyłek, ponieważ wystarczy oznakowanie pojazdów,
b) nalepki ostrzegawcze, w zależności od kategorii sztuki przesyłki,
c) tablice barwy pomarańczowej.

10. Co oznacza termin „promieniotwórczy”?
a) intensywność światła od urządzeń gammagraficznych (defektoskopów izotopowych),
b) jednostkę używaną do określenia mocy nadajnika radiowego,
c) termin ten identyfikuje substancję, która samoczynnie może przekształcić się w inną.

11. Gdzie powinna być umieszczona nalepka 7B?
a) na dwóch przeciwległych bokach sztuki przesyłki,
b) na jednym z boków sztuki przesyłki,
c) na dwóch przeciwległych bokach dużego kontenera.

12. Jakie informacje podane są na nalepce 7C (kategoria III – ŻÓŁTA)?
a) wymiary opakowania,
b) maksymalna dopuszczalna objętość sztuki przesyłki,
c) wskaźnik transportowy.

13. Co oznacza termin „zawartość promieniotwórcza”?
a) zewnętrzne promieniowanie wysyłane przez substancje promieniotwórcze,
b) część opakowania stykająca się z substancjami promieniotwórczymi,
c) materiał promieniotwórczy znajdujący się w opakowaniu.

14. Jakie zagrożenia związane są z napromieniowaniem człowieka?
a) zmiany w komórkach ciała ludzkiego,
b) skażona część ciała może być dotknięta krwotokami,
c) zatrucie krwi.

15. Które z poniższych terminów odnoszą się do promieniowania pochłoniętego?
a) aktywność,
b) rodzaj izotopu promieniotwórczego,
c) dawka.

Kurs specjalistyczny – klasa 1

1. Jaki przed załadunkiem kierowca może sprawdzić, czy materiały wybuchowe zostały właściwie zapakowane?
a) powinien sprawdzić, czy do każdego opakowania jest dołączony certyfikat dopuszczeniowy,
b) powinien sprawdzić, czy na każdej sztuce przesyłki jest naniesiony znak certyfikacyjny,
c) powinien sprawdzić, czy opakowania jednostkowe znajdujące się wewnątrz opakowania zewnętrznego są szczelnie zamknięte.

2. W przypadku przewozu sztuk przesyłki z nalepkami 1, 1.4, 1.5, i 1.6, jakie nalepki powinny być umieszczone na pojeździe?
a) tylko nalepka 1,
b) tylko nalepki nr 1 i 1.4,
c) tylko nalepki nr 1.4, 1.5 lub 1.6.

3. Zgodnie z przepisem 1.1.3.6 w tym samym pojeździe mogą być przewożone materiały i przedmioty wybuchowe w ograniczonych ilościach, które:
a) które zależą od numeru punktu wykazu materiałów,
b) które są znane i przestrzegane przez nadawcę,
c) zależą od podklasy, do której należą.

4. Jeżeli pojazd przewozi materiały wybuchowe stwarzające dodatkowo zagrożenie działaniem trującym lub żrącym, albo oboma, to powinien mieć:
a) dodatkowo nalepki nr 6.1, i 8,
b) wyłącznie nalepkę nr 6.1,
c) wyłącznie nalepkę nr 8.

5. Z jakimi materiałami klasy 1 sztuki przesyłki powinny być zaopatrzone w trzy nalepki ostrzegawcze?
a) z materiałami wybuchowymi trującymi,
b) z materiałami wybuchowymi żrącymi,
c) z materiałami wybuchowymi trującymi i żrącymi.

6. Dlaczego uderzenie lub tarci jest niebezpieczne dla materiałów wybuchowych?
a) ponieważ ich energia mechaniczna zamieniając się w cieplną może zainicjować wybuch,
b) ponieważ zawsze wydzielają się przy tym trujące pary,
c) ponieważ działają wówczas korodująco na materiał opakowania, w którym się znajdują.

7. Co znajduje się na nalepkach ostrzegawczych umieszczanych na sztukach przesyłki z materiałami klasy 1?
a) w niektórych przypadkach, np. nalepka nr 1 , w dolnej części kod klasyfikacyjny,
b) w niektórych przypadkach, np. nalepka z literą N w dolnej części informującą o grupie zgodności,
c) wszystkie nalepki posiadają tylko numer podklasy.

8. Przewóz materiałów i przedmiotów wybuchowych luzem jest:
a) całkowicie zabroniony,
b) dopuszczony jedynie samochodami spełniającymi wymagania EX/III,
c) dozwolony pod warunkiem że kierowca ukończył 21 lat.

9. Jakie wyposażenie dodatkowe według ADR powinno znajdować się na pojeździe?
a) łopatę i miotłę,
b) wyposażenie ochronne dla kierowcy, dwie latarki i dwie kamizelki odblaskowe,
c) odpowiednie materiały absorpcyjne.

10. Pojazdy typu EX/III powinny:
a) być tylko jednostkami zamkniętymi,
b) być wyposażone w trudno zapalną opończę zachodzącą na burty co najmniej 20 cm,
c) mieć takie same elementy konstrukcji (silnik, układ wydechowy, zbiornik paliwa) jak pojazdy typu EX/II.

11. Które z następujących stwierdzeń dotyczących miejsca załadunku i wyładunku są prawdziwe?
a) załadunek i rozładunek materiałów wybuchowych w miejscach publicznych i na terenie zabudowanym bez zezwolenia władzy kompetentnej jest zabroniony,
b) załadunek i rozładunek materiałów wybuchowych w miejscach publicznych jest zabroniony, jeśli władza kompetentna nie zapewniła udziału służb ratowniczych,
c) załadunek i rozładunek materiałów wybuchowych na terenie zabudowanym jest zabroniony, jeśli władza kompetentna została powiadomiona o tym telefonie.

12. Obowiązkiem kierowcy jest skontrolowanie sztuk przesyłek:
a) czy sztuki przesyłki są podzielone na zawierające materiały stałe i ciekłe,
b) czy wszystkie opakowania mają nalepki ze znakami manipulacyjnymi,
c) czy jest naniesiona na nich nazwa materiału zgodna z wpisem w dokumencie przewozowym.

13. Nalepki ostrzegawcze na sztuki przesyłki z materiałami wybuchowymi powinien nanieść:
a) nadawca,
b) kierowca,
c) technolog, który wyprodukował materiał.

14. Pisemna instrukcja dla kierowcy przewożącego materiały klasy 1 powinna dostarczać następujące informacje praktyczne:
a) opis czynności ratowniczych, które powinny wykonać służb ratownictwa chemicznego,
b) wskazówki pozwalające na udzielenie pierwszej pomocy osobie poszkodowanej w wypadku,
c) wskazówki, jakie dokumenty powinien wypełnić kierowca po awarii.

15. Jak można przewozić materiały wybuchowe i przedmioty?
a) w sztukach przesyłki,
b) jeśli są one w stanie ciekłym, to mogą być przewożone w małych cysternach,
c) w sztukach przesyłki i luzem.